Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: štátny radca

 • Kdekoľvek
Výberové konanie
Identifikátor výberového konania: VK/2017/2178
Služobný úrad: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sídlo služobného úradu: Dobrovičova – BA 116/12, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81266
Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie
Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby
Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar: Odbor verejného obstarávania
Odbor štátnej služby: 2.16 – Verejné obstarávanie
Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec: Nie
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Najnáročnejšia činnosť

Koordinovanie štátnej služby alebo častí zložitých systémov na úrovni ministerstva. Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva.
Bližšie určená najnáročnejšia činnosť

– vykonávanie podkladov pre verejné obstarávanie v súvislosti s predkladaním projektov financovaných z EÚ, – realizácia a koordinácia prípravných prác pre verejné obstarávanie s cieľom uzavrieť verejnú zmluvu na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb alebo zhotovenie prác, – spolupráca na podkladoch pre rozpočet investičných a neinvestičných výdavkov služobného úradu ministerstva a vypracovanie príslušnej štatistickej a ekonomickej evidencie, – zodpovednosť za proces prípravy verejného obstarávania na ministerstve v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, – zodpovednosť za proces prípravy verejného obstarávania na ministerstve v súlade s osobitným interným riadiacim aktom ministerstva o verejnom obstarávaní, – spolupráca pri zabezpečovaní procesu verejného obstarávania v úzkej súčinnosti s organizačnými útvarmi ministerstva, – vykonávanie v procese prípravy verejného obstarávania všetkých činností obstarávateľa súvisiacich s prípravou procesu verejného obstarávania, – sústreďovanie a koordinácia požiadaviek jednotlivých organizačných útvarov ministerstva v súvislosti s verejným obstarávaním, – spracúvanie plánu obstarávania na príslušný rok, – príprava analýz a informácií, stanovísk k materiálom na rokovanie Vlády SR, príp. iných prierez. orgánov a vedenia ministerstva, podklady na Úrad pre verejné obstarávanie.
Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Dobrovičova – BA 116/12, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81266

Profil uchádzača
Predpoklady:

 • vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Nie
Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie
Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Nie
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie požiadavky

Smernica 2014/24/EÚ2011 z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES; Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Metodické usmernenia a výkladové stanoviská Úradu pre verejné obstarávanie k ZVO; Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Zákon č. 71/1967 Z. z. Zákon o správnom konaní (správny poriadok); Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania: 17.10.2017
Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 23.10.2017
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Dobrovičova – BA 116/12 81266
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: 13.11.2017
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12 Bratislava
Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba: Bc. Patrícia Tlčinová, +421259266207