Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoju vidieka SR: hlavný štátny radca

 • Kdekoľvek

Výberové konanie

Identifikátor výberového konania: VK/2017/1786

Služobný úrad: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoju vidieka SR

Sídlo služobného úradu: Dobrovičova – BA 116/12, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81266

Druh výberoveho konania: vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste

Organizačný útvar: Odbor priamych platieb a správnych činností

Nadriadený organizačný útvar: Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb

Odbor štátnej služby: 1.04 – Legislatíva

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný štátny radca

Vedúci štátny zamestnanec: Nie

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, alebo na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku

Najnáročnejšia činnosť: Tvorba stratégie a štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni ministerstva. Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť

– tvorba stratégie a štátnej politiky v oblasti poľnohospodárstva, v rámci štátnej politiky sa podieľa na vypracovávaní stratégií a koncepcií v poľnohospodárstve, – zabezpečuje ochranu finančných záujmov EÚ a SR na úseku pôdohospodárstva a zabezpečuje realizáciu SPP, – tvorba legislatívnych noriem na úrovni ministerstva, – zabezpečovanie úloh súvisiacich s obnovou LPIS, – zabezpečuje spoluprácu s orgánmi EK. Zabezpečuje prípravu žiadosti o autorizáciu prechodných vnútroštátnych platieb a prípravu žiadosti návrhu presunu prostriedkov vnútroštátnych ročných stropov programu rozvoja vidieka do priamych platieb, – zabezpečuje prípravu návrhu sadzieb jednotlivých priamych platieb a prechodných vnútroštátnych platieb, – koordinuje činnosti PPA pri vyplácaní priamych platieb, doplnkových národných priamych platieb a prechodných vnútroštátnych platieb, – zabezpečovanie uplatňovania nariadení EÚ pri poskytovaní priamych platieb (jednotná platba na plochu, platba na dojnice, osobitná platba na cukor, osobitná platba na ovocie a zeleninu a prechodná platba na rajčiaky a iné), doplnkových národných priamych platieb, prechodných vnútroštátnych platieb (doplnková platba na plochu, platba na chmeľ, platba na veľké dobytčie jednotky a iné) a vybraných opatrení Programu rozvoja vidieka 2007-2013 a 2014-2020 (vyrovnávací príspevok v znevýhodnených oblastiach – LFA, podpora v územiach európskeho významu, podpora na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy, lesnícko environmentálne platby, platba na životné podmienky zvierat, agroenvironmentálne platby a iné) v záujme zabezpečenia ochrany finančných záujmov EÚ a SR, – zabezpečenie a koordináciu kontroly opatrení prijatých na predchádzanie nezrovnalostiam a ich riešenie a kontroluje vymáhanie čiastok stratených následkom nezrovnalostí, – zabezpečuje vnútrorezortné a medzirezortné pripomienkové konanie, – spolupráca pri zabezpečovaní úloh súvisiacich s obnovou LPIS a ostatných relevantných GIS vrstiev pre potreby priamych platieb, – spracovanie stanovísk na rokovanie pracovných skupín pri Rade EÚ, výborov pri EK ako aj k materiálom iných rezortov predkladaných na rokovanie vlády SR, poradných orgánov vlády SR, NR SR, vedenia ministerstva, poradných orgánov ministerstva, – zúčastňuje sa rokovaní orgánov Rady EÚ a EK zameraných na problematiku priamych platieb a krížového plnenia, – podieľa sa na vypracovávaní strategických a koncepčných materiálov v rámci svojej pôsobnosti.

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Dobrovičova – BA 116/12, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81266

Profil uchádzača

Predpoklady: vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov

Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupň
Požiadavky

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES), č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008; Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009; Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 639/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, a ktorým sa mení príloha X k uvedenému nariadeniu; Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 640/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie; Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 641/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky; Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením; Nariadenie vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb; Nariadenie vlády SR č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb; Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka; Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní; Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku; Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
Informácie o výberovom konaní

Dátum vyhlásenia výberového konania: 04.10.2017

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 17.10.2017

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Osobný úrad MPRV SR Dobrovičova – BA 116/12 81266

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: 06.11.2017

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12 Bratislava

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Rafaj, +421259266295