Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky: Hlavný štátny radca

Názov www stránky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Výberové konanie

Identifikátor výberového konania: VK/2018/5128

Služobný úrad: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Sídlo služobného úradu: Špitálska 2206/4,6,8, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81643

Druh výberoveho konania: vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanieštátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest: 2

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste

Organizačný útvar: odbor hodnotenia kvality poskytovanej sociálnej služby

Nadriadený organizačný útvar: sekcia kontroly

Odbor štátnej služby: 1.07 – Kontrola, dozor, sťažnosti, petície a audit

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný štátny radca

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Najnáročnejšia činnosť:

 • Kontrolná činnosť s celospoločenským dosahom na úrovni ministerstva.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:

 • Kontrolná činnosť – hodnotenie kvality poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „hodnotenie kvality“) – vedenie skupiny , pripravovanie podkladov k výkonu hodnotenia kvality, organizovanie a koordinovanie výkonu hodnotenia kvality a kontrolu plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri hodnotení kvality , vykonávanie inštruktáže a priameho výkonu hodnotenia kvality, realizovanie výsledkov hodnotenia kvality na úrovni ústredného orgánu štátnej správy, spracovanie súhrnných materiálov z hodnotenia kvality, zabezpečovanie postupu podľa § 104 ods. 5 zákona o sociálnych službách, vypracovávanie podkladov k ročnej správe o činnosti sekcie kontroly.

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Špitálska 2206/4,6,8, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81643

Profil uchádzača

 • Predpokladyvek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požiadavky

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Nie

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Nie

Vyžaduje sa odborná prax: 1 rok

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky

Počítačové znalosti: Microsoft Office Word

Ďalšie požiadavky: 1. svedomitosť a spoľahlivosť, 2. motivácia, 3. adaptabilita a flexibilita, 4. schopnosť pracovať pod tlakom, 5. komunikačné zručnosti, 6. analytické, koncepčné a strategické myslenie.

Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 55/2017 Z. z. štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Ústavy SR, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe, č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam požadovaných dokumentov

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 • Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
 • Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 • Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: v listinnej podobe. V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
V elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní. V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.

Bez autentifikácie (bez použitia eID karty): v tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom. Po autentifikácii (s použitím eID karty): v tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.

Informácie o výberovom konaní

Dátum vyhlásenia výberového konania: 07.08.2018

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 16.08.2018

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Špitálska 2206/4,6,8 81643 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: 10.9.2018

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: MPSVR SR

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť
 
Iné

Upozornenie pre uchádzačov podávajúcich žiadosť o zaradenie do výberového konania v listinnej podobe: v žiadosti o zaradenie do výberového konania je potrebné uvádzať všetky náležitosti v súlade s § 3 vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach v platnom znení.

Kontaktná osoba

Meno: Mgr. Jana Hricková
Telefónne číslo: +421220462121

*Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

To apply for this job please visit open.slovensko.sk.