Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Hlavný štátny radca, vedúci oddelenia

  • Kdekoľvek

Vonkajšie výberové konanie č. 2/2016/VK

Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca, vedúci zamestnanec – vedúci oddelenia
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: sekcia kontroly, odbor kontroly projektov, oddelenie kontroly verejného obstarávania
Odbor štátnej služby: 1.07 Kontrola, dozor, sťažnosti, petície a audit
Hlavné úlohy:
– riadi, organizuje a koordinuje činnosť oddelenia kontroly verejného obstarávania,
– vykonáva administratívnu finančnú kontrolu verejného obstarávania projektov Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OPZaSI), Operačného programu Ľudské zdroje (OPLZ) a Operačného programu potravinovej a základnej materiálovej pomoci (OPFEAD),
– vykonáva administratívnu finančnú kontrolu kvality verejného obstarávania na projektoch OPZaSI, OPLZ a OPFEAD,
– vykonáva finančnú kontrolu na mieste k verejnému obstarávaniu u projektov OPZaSI, OPLZ a OPFEAD,
– vykonáva kontrolu plánov verejných obstarávaní u projektov OPLZ,
– spolupracuje s Úradom pre verejné obstarávanie a Protimonopolným úradom,
– pripomienkuje návrhy Žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
– vypracováva podklady k výročným správam
Požiadavka na zamestnanca:
Odborná prax v odbore: vítaná min. 2 roky
Skúsenosti v riadiacej pozícii: sú vítané
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ vzdelanie II. stupňa, vítané ekonomické, právnické študijné zameranie
Jazykové znalosti: na úrovni pokročilý – B2 anglického alebo nemeckého jazyka
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Outlook Express
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: organizačné schopnosti,angažovanosť, profesionalita a motivácia, vyrovnaná a harmonická osobnosť, adaptabilita a flexibilita, riadiace schopnosti, schopnosť poradiť, podporiť, spolupráca s ľuďmi, kooperatívnosť, schopnosť tímovej práce, sebavedomie, sebaistota, optimistická sebadôvera, svedomitosť, zodpovednosť, charakternosť, dodržiavanie morálnych noriem a záväzkov voči druhým, vyrovnané správanie, komunikatívnosť.
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Ústavy SR.
Znalosť zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znalosť zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, znalosť zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znalosť zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znalosť Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, znalosť Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.
Ovládanie štátneho jazyka, všeobecný prehľad.
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Hricková Jana
Telefón: 02/20462121
E-mail: hrickova@employment.gov.sk

Miesto a termín podania prihlášky: v termíne od 7.7.2016 do 14.7.2016, na adresu: Osobný úrad, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, s označením čísla výberu na obálke

 

Prihlásiť sa do výberu alebo do výberového konania

Pri prihlásení sa do výberového konania resp. výberu na viac pozícií súčasne sa vyžaduje predloženie požadovaných dokladov ku každej pozícii osobitne.

Uchádzač, ktorý podal žiadosť elektronickými prostriedkami , je povinný doručiť túto žiadosť aj písomne spolu s čestným vyhlásením o bezúhonnosti a pravdivosti všetkých údajov a súhlasom o spracovávaní osobných údajov, a to najneskôr v deň konania výberu, resp. výberového konania.

Prihlášky zasielajte v určenom termíne s označením čísla výberového konania resp. výberu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke

Adresa podania prihlášky:
Osobný úrad, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Špitálska 4-6-8,
816 43 Bratislava