Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR: hlavný štátny radca, vedúci zamestnanec

  • Kdekoľvek

Vonkajšie VK č.: 3/2016/VK

Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca, vedúci zamestnanec – vedúci oddelenia
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba, (dočasne uvoľnené miesto vedúceho zamestnanca z dôvodu čerpania materskej a rodičovskej dovolenky)
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, oddelenie rodovej rovnosti a rovnakého zaobchádzania
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy:
– Tvorba štátnej politiky v oblasti antidiskriminácie a rodovej rovnosti;
– Tvorba legislatívnych opatrení, ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, koncepcií a programov dlhodobého rozvoja v oblasti rodovej politiky vo väzbe na medzinárodné dokumenty;
– Tvorba koncepčných materiálov a legislatívnych opatrení na úrovni ministerstva v oblasti rodovej rovnosti a antidiskriminácie;
– Koordinácia prípravy pozičných dokumentov v oblasti rodovej rovnosti a antidiskriminácie.
– Plní úlohu národného kontaktného bodu pre vykonávanie Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/54/EÚ zo 16. apríla 2014 o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov.
– Spolupráca pri implementácii práva EÚ a medzinárodných dohovorov v oblasti rodovej rovnosti a antidiskriminácie. Vyhodnocuje a aktualizuje dokumenty vlády v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí (Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2014-2019, Opatrenia na zosúladenie rodinného a pracovného života, Celoštátna stratégia rodovej rovnosti a akčný plán rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019 a ďalšie aktivity na plnenie Programového vyhlásenia vlády).
Požiadavka na zamestnanca:
Odborná prax v odbore: najmenej 2 roky
Skúsenosti v riadiacej pozícii sú vítané
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: anglický jazyk, úroveň pokročilý – B2
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Outlook Express
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivácia, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej vzdelávať, analytické, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita, riadiace schopnosti, systematičnosť v práci, samostatnosť v práci, schopnosť tímovej práce.
Požadované odborné znalosti: znalosťzákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Ústavy SR.
Znalosť zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Znalosť zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, zákona č. 375/2007 o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. .
Ovládanie štátneho jazyka, všeobecný prehľad.
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Hricková Jana
Telefón: 02/20462121
E-mail: hrickova@employment.gov.sk

Miesto a termín podania prihlášky: v termíne od 25.10.2016 do 2.11.2016, na adresu: Osobný úrad, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, s označením čísla výberového konania na obálke