Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Kancelária štátneho tajomníka I., hlavný štátny radca

  • Kdekoľvek

Výber č.: 18/2016/V

Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba (miesto odborníka dočasne potrebné na plnenie úloh štátnej služby počas obdobia realizácie OP Ľudské zdroje)
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: kancelária štátneho tajomníka I.
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Tvorba štátnej politiky zamestnanosti a politiky trhu práce, vypracúvanie koncepcií, stratégií, analýz systémových aspektov politiky trhu práce z hľadiska jej vplyvu na zamestnanosť, návrhy opatrení v oblasti sociálnej ekonomiky zameraných na podporu zvyšovania zamestnanosti najmä znevýhodnených skupín uchádzačov o zamestnanie. Tvorba návrhov právnych predpisov v oblasti sociálnej ekonomiky. Tvorba návrhov na implementáciu aktivít vyplývajúcich z Operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020 v súlade s platnou legislatívou a aktuálnym vývojom na trhu práce najmä v oblasti sociálnej ekonomiky.
Požiadavka na zamestnanca:
Odborná prax: vítaná
Jazykové znalosti: anglický alebo francúzsky jazyk – pokročilý, úroveň B2
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Outlook Express
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivácia, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej vzdelávať, analytické, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej práce, zodpovednosť, praktickosť a logickosť.
Požadované odborné znalosti:: Znalosť zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Ústavy SR.
Znalosť zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Znalosť právnych predpisov EÚ v oblasti koordinácie systémov zamestnanosti, znalosť zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 106/2003 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ovládanie štátneho jazyka : všeobecný prehľad.
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Hricková Jana
Telefón: 02/20462121
E-mail: hrickova@employment.gov.sk

Miesto a termín podania prihlášky: v termíne od 4.7.2016 do  11.7.2016, na adresu: Osobný úrad, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, s označením čísla výberu na obálke

 

Prihlásiť sa do výberu alebo do výberového konania

Pri prihlásení sa do výberového konania resp. výberu na viac pozícií súčasne sa vyžaduje predloženie požadovaných dokladov ku každej pozícii osobitne.

Uchádzač, ktorý podal žiadosť elektronickými prostriedkami , je povinný doručiť túto žiadosť aj písomne spolu s čestným vyhlásením o bezúhonnosti a pravdivosti všetkých údajov a súhlasom o spracovávaní osobných údajov, a to najneskôr v deň konania výberu, resp. výberového konania.

Prihlášky zasielajte v určenom termíne s označením čísla výberového konania resp. výberu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke

Adresa podania prihlášky:
Osobný úrad, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Špitálska 4-6-8,
816 43 Bratislava