Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR: hlavný štány radca

 • Kdekoľvek
Výberové konanie
Identifikátor výberového konania: VK/2017/2171
Služobný úrad: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu: Špitálska 2206/4,6,8, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81643
Druh výberoveho konania: vonkajšie výberové konanie
Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar: odbor prierezových stratégií a koncepcií
Nadriadený organizačný útvar: Inštitút sociálnej politiky
Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec: Nie
Druh štátnej služby: stála štátna služba

Najnáročnejšia činnosť: Tvorba stratégie a štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni ministerstva

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:

Tvorba štátnej politiky, tvorba koncepčných materiálov, analýz a hodnotení politík súvisiacich so strategickou činnosťou ministerstva a systémovými väzbami v oblasti zamestnanosti, politiky trhu práce a v oblasti sociálnej a rodinnej politiky. Vypracovávanie hĺbkových analýz a hodnotení politík rezortu vo väzbe na sociálno – ekonomické ukazovatele. Analyzovanie vývoja situácie obyvateľstva v sociálnej oblasti a v oblasti trhu práce vo väzbe na sociálno-ekonomické ukazovatele. Sledovanie ukazovateľov vo vymedzenej oblasti, komparácia indikátorov, medzinárodný a národný benchmarking. Analyzovanie efektívnosti a adresnosti implementovaných politík, odhaľovanie finančných rezerv, identifikovanie systémových rizík, zdrojov neefektívnosti a nedostatkov v oblasti fungovania politík. Vypracovávanie návrhov na riešenie identifikovaných problematických miest implementovaných politík a formulovanie odporúčaní na zlepšovanie distribučných funkcií a dosahovania cieľov politík rezortu. Vykonávanie analytickej práce s databázami štatistických údajov najmä v oblastiach demografickej, sociálnej, ekonomickej a podnikovej štatistiky a dátovými súbormi administratívnych a rezortných údajov v prepojení na národný štatistický systém. Uplatňovanie expertných kvantitatívnych štatisticko-matematických metód analýzy údajov. Vypracúvanie kvalifikovaných odhadov a stanovísk pre potreby vedenia rezortu. Vypracovávanie odborných stanovísk a pripomienok k materiálom iných ústredných orgánov a iných orgánov verejnej moci.

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Špitálska 2206/4,6,8, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81643

Profil uchádzača

Predpoklady:

 • vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Nie
Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie
Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky

Počítačové znalosti: • Stata, SPSS alebo EViews na pokročilej úrovni, • práca s funkciami v MS Excel na pokročilej úrovni, • súčasti balíka MS Office na pokročilej úrovni. Ďalšie požiadavky: • kvalifikácia a znalosti v oblasti kvantitatívnych matematicko – štatistických metód, • záujem o sociálne a ekonomické témy, • analytické, koncepčné a strategické myslenie, • svedomitosť a spoľahlivosť, • schopnosť pracovať pod tlakom. Požadované odborné znalosti: Znalosť zákona č. 55/2017 Z. z. štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Ústavy SR; znalosť Legislatívnych pravidiel vlády SR, Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády, prehľad o základných strategických dokumentoch na národnej i európskej úrovni týkajúcich sa pôsobnosti ministerstva (napr. Národný program reforiem, Stratégia Európa 2020), všeobecný prehľad o základných sociálno – ekonomických trendoch, monitorovacích a hodnotiacich ukazovateľoch, prehľad o metódach výskumu v sociálnej a ekonomickej oblasti.
Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania: 17.10.2017
Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 24.10.2017
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Špitálska 2206/4,6,8 81643 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: 8.11.2017
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: MPSVR SR

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Hricková, +421220462121