Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR: hlavný štátna radca

 • Kdekoľvek
Výberové konanie
Identifikátor výberového konania: VK/2017/2458
Služobný úrad: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu: Špitálska 2206/4,6,8, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81643
Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie
Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby
Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar: odbor európskej stratégie zamestnanosti
Nadriadený organizačný útvar: sekcia práce
Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec: Nie
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, alebo na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku
Najnáročnejšia činnosť: Tvorba stratégie a štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni ministerstva

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: Tvorba stratégie a štátnej politiky zamestnanosti v nadväznosti na národný program reforiem SR a návrhov štátnej politiky zamestnanosti s medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva. Tvorba návrhov čerpania prostriedkov fondov EÚ v oblasti zamestnanosti v súlade s národným programom reforiem SR a stratégiou Operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020. Spolupráca s odbornými útvarmi ministerstva a ďalšími inštitúciami pri vypracúvaní a posudzovaní návrhov na implementáciu aktivít prioritnej osi Zamestnanosť Operačného programu Ľudské zdroje v kontexte špecifických odporúčaní Rady EÚ pre Slovensko, ktoré sa týkajú národného programu reforiem SR. Spolupráca s odbornými útvarmi ministerstva pri vypracúvaní návrhov a stanovísk za oblasť zamestnanosti vo vzťahu k domácim, európskym a medzinárodným organizáciám a inštitúciám.

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Špitálska 2206/4,6,8, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81643

Profil uchádzača
Predpoklady

 • vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Nie
Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie
Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie požiadavky:

Jazykové znalosti: anglický jazyk alebo nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk – úroveň B2. Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Outlook Express, Microsoft PowerPoint. Ďalšie požiadavky: svedomitosť a spoľahlivosť, motivácia, adaptabilita a flexibilita, schopnosť pracovať pod tlakom, komunikačné zručnosti, analytické, koncepčné a strategické myslenie. Požadované odborné znalosti: zákona č. 55/2017 Z. z. štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Ústavy SR. Znalosť zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znalosť zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Znalosť zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, znalosť legislatívy z oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Znalosť dokumentov stratégie Európa 2020: Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a dokumentov Európskeho semestra.
Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania: 30.10.2017
Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 10.11.2017
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Špitálska 2206/4,6,8 81643 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: 23.11.2017
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: MPSVR SR
Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Hricková, +421220462121