Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR: hlavný štátny radca

 • Kdekoľvek
Výberové konanie
Identifikátor výberového konania: VK/2017/848

Služobný úrad: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Sídlo služobného úradu: Špitálska 2206/4,6,8, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81643

Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar: kancelária štátneho tajomníka I.

Nadriadený organizačný útvar: štátny tajomník I.

Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný štátny radca – (miesto odborníka dočasne potrebné na plnenie úloh štátnej služby počas obdobia realizácie OP Ľudské zdroje)

Vedúci štátny zamestnanec: Nie

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba na voľné štátnozamestnanecké miesto odborníka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby

Najnáročnejšia činnosť: Tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti na úrovni ministerstva.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: Koncepčná činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, inšpekcie práce, nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Koncepčná činnosť zameraná na tvorbu a realizáciu rozvoja v oblasti ochrany práce – bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, inšpekcia práce, nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Tvorba návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany práce – v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, inšpekcie práce, nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Analytická činnosť – vyhodnocovanie výsledkov a príprava návrhov riešení v oblasti ochrany práce, analýza účinnosti prijatých opatrení. Tvorba návrhov na implementáciu aktivít vyplývajúcich z Operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020 v súlade s platnou legislatívou a aktuálnym vývojom v oblasti ochrany práce.

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Špitálska 2206/4,6,8, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81643

Profil uchádzača
Predpoklady: 

 • vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Nie

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Anglický (A2 – Úroveň základná)

Vyžaduje sa odborná prax: min. 3 roky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo inšpekcie práce.

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky:

Jazykové znalosti: anglický alebo nemecký alebo francúzsky jazyk – začiatočník, úroveň A2 Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Outlook Express Ďalšie požiadavky: svedomitosť a spoľahlivosť, motivácia, adaptabilita a flexibilita, schopnosť pracovať pod tlakom, komunikačné zručnosti, analytické, koncepčné a strategické myslenie Požadované odborné znalosti: Znalosť zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Ústavy SR. Znalosť zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práce a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Znalosť európskych predpisov – Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri práci.
Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania: 28.08.2017

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 12.09.2017

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Špitálska 2206/4,6,8 81643 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: 28.9.2017

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: MPSVR SR

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Hricková, +421220462121