Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR: štátny radca

  • Kdekoľvek

Výber č.: 16/2017/V

Odbor štátnej služby: 2.11. Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina

Hlavné úlohy: Tvorba štátnej politiky zamestnanosti v nadväznosti na stratégiu Európa 2020, vypracúvanie návrhov štátnej politiky zamestnanosti s medzinárodným dosahom na úrovni ústredného orgánu štátnej správy. Tvorba návrhov do národného programu reforiem v oblasti zamestnanosti vo väzbe na národné ciele a priority SR. Spolupráca s odbornými útvarmi ministerstva, ústrednými orgánmi štátnej správy a ďalšími domácimi a zahraničnými inštitúciami pri vypracúvaní návrhov štátnej politiky zamestnanosti v kontexte štrukturálnych reforiem vyplývajúcich z usmernení pre politiky zamestnanosti členských štátov a zo špecifických odporúčaní Rady Európskej únie pre Slovensko. Spolupráca s odbornými útvarmi ministerstva pri vypracúvaní návrhov a stanovísk vo vzťahu k domácim, európskym a medzinárodným organizáciám a inštitúciám. Plnenie povinností vyplývajúcich z členstva vo Výbore pre zamestnanosť (Employment committee).

Požiadavka na zamestnanca:
Odborná prax: vítaná
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa, vítané je ekonomické zameranie
Jazykové znalosti: pokročilá znalosť anglického alebo francúzskeho, úroveň B2
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: analytické schopnosti – orientácia v oblasti makroekonómie a štatistiky trhu práce, koncepčné a strategické myslenie, dobrý písomný a ústny prejav, systematickosť a samostatnosť v práci, schopnosť tímovej práce, schopnosť pracovať pod tlakom

Požadované odborné znalosti: znalosťzákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Ústavy SR.
Znalosť zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Znalosť Zákonníka práce a zákona č. 378/2015 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Znalosť dokumentov stratégie Európa 2020: Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a dokumentov Európskeho semestra.
Ovládanie štátneho jazyka: všeobecný prehľad.

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Jana Hricková
Telefón: 02/20462121
E-mail: hrickova@employment.gov.sk

Miesto a termín podania prihlášky: v termíne od 8.3.2017 do 15.3.2017, na adresu: Osobný úrad, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, s označením čísla výberu na obálke