MŠVVaŠ SR: generálny riaditeľ IUVENTY

 • Kdekoľvek

Hlavné úlohy:

Riadiaca a koordinačná činnosť na celoštátnej úrovni zameraná na plnenie úloh koncepcie štátnej politiky v oblasti práce s mládežou so zreteľom na rozvoj neformálneho vzdelávania mládeže, informálneho učenia sa a s dôrazom na zapojenie mládeže s nedostatkom príležitostí. Zabezpečovanie podpory plnenie koncepcie štátnej politiky voči mládeži prostredníctvom koordinačných a servisných činností pre všetky spolupracujúce subjekty. Koordinácia prípravy, organizácie a vyhodnocovania výskumných, vzdelávacích, metodických, informačných a konzultačných projektov na podporu a rozvoj práce s mládežou. Zabezpečovanie podpory plnenia európskych smerníc a odporúčaní pre prácu s mládežou. Koordinačné činnosti pri odbornom, metodickom, informačnom a organizačnom zabezpečovaní národných, európskych a iných medzinárodných dotačných programov pre oblasť podpory a rozvoja práce s mládežou. Zabezpečovanie vydávania odborných publikácií pre oblasť práce s mládežou vrátane zabezpečovania osvetovej činnosti a podpory informovanosti verejnosti o otázkach, týkajúcich sa mládeže. Koordinácia prípravy, organizovania a vyhodnotenia predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov základných a stredných škôl, vyhlasovaných ministerstvom vrátane poskytovania potrebnej metodickej, informačnej a organizačnej pomoci relevantným subjektom na celoštátnej úrovni. Koordinácia činností súvisiacich s vykonávaním pomocných činností pre odborné, akreditačné a iné komisie, zriaďované ministerstvom pre oblasť práce s mládežou. Zabezpečovania prípravy, organizácie a vyhodnocovania aktivít vzdelávacieho charakteru v rámci neformálneho vzdelávania. Zabezpečovanie správy zvereného majetku štátu vrátane zabezpečovania jeho zveľaďovania, ochrany a udržiavania vrátane jeho využívania na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti IUVENTY alebo v súvislosti s ním.

Kvalifikačné predpoklady:

VŠ II. stupňa

Osobitné kvalifikačné predpoklady:

Nevyžaduje sa

Ďalšie požadované odborné poznatky, schopnosti a osobnostné predpoklady: Znalosť právnych noriem z oblasti práce s mládežou, školstva a financovania projektov a programov zameraných na podporu a rozvoj mládeže; manažérske a organizačné schopnosti, riadiaca prax výhodou, znalosť právnych predpisov z oblasti pracovnoprávnych vzťahov, skúsenosti z oblasti finančného manažmentu a kontrolingu, samostatnosť v rozhodovaní, adaptabilita, flexibilita, spoľahlivosť, asertívne vystupovanie, prezentačné schopnosti, komunikačné, vyjednávacie a organizačné schopnosti, emocionálna stabilita, odolnosť voči záťaži, schopnosť tvoriť stratégie, koncepcie, projekty a analytické dokumenty, rýchlosť a správnosť výkonu, ovládanie anglického jazyka – úroveň B2, znalosť práce s PC (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Internet).

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:

Nevyžaduje sa

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa IUVENTY v Bratislave
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej a riadiacej praxe,
 • motivačný list,
 • projekt koncepcie rozvoja rezortnej organizácie (rozsah projektu koncepcie je dve až päť normostrán),
 • kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; pri zahraničnom diplome aj rozhodnutie ministerstva o uznaní zahraničného diplomu za rovnocenný diplom získaný po absolvovaní vysokoškolského vzdelania na území Slovenskej republiky,
 • kópia diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu preukazujúceho ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,
 • výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak ide o miesto pri výkone práce vo verejnom záujme, o ktoré sa môže uchádzať len občan Slovenskej republiky,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a ostatných požadovaných dokladoch,
 • súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu .

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:

Do 13. októbra 2016. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum elektronického doručenia žiadosti. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Ak uchádzač podá žiadosť elektronicky, je povinný doručiť ju služobnému úradu aj písomne a to najneskôr jeden deň pred uskutočnením výberového konania.

Na adresu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava, s označením čísla výberového konania na obálke a v žiadosti, prípadne elektronicky na e-mail: maria.puchalova@minedu.sk a sekretariat.ou@minedu.sk .

Ďalšie informácie: na čísle tel.; 02/59374-410

Číslo výberového konania:

VK 6/2016 – PRO