Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR: hlavný štátny radca

 • Kdekoľvek
Výberové konanie
Identifikátor výberového konania: VK/2017/645

Služobný úrad: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Sídlo služobného úradu: Stromová 2665/1, Bratislava – mestská časť Nové Mesto, 81330

Druh výberoveho konania: vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar: Kancelária štátneho tajomníka I.

Odbor štátnej služby: 1.02 – Kancelária predstaviteľa štátnej moci

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný štátny radca

Vedúci štátny zamestnanec: Nie

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Najnáročnejšia činnosť: Tvorba stratégie a štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: Podieľanie sa na tvorbe základných koncepčných a strategických materiálov v oblasti regionálneho školstva a rezortného informačného systému, na ktorých sa zúčastňuje štátny tajomník I. v rámci svojej pôsobnosti. Tvorba dokumentov, ktoré pre štátneho tajomníka I. vyplývajú z funkcie a úloh vyplývajúcich z pokynov ministerstva pri riadení ministerstva. Posudzovanie materiálov a stanovísk útvarov určených štátnemu tajomníkovi I.

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Stromová 2665/1, Bratislava – mestská časť Nové Mesto, 81330

Profil uchádzača
Predpoklady: 
 • vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Osobitný kvalifikačný predpoklad: používanie IT v rozsahu určenom vnútorným predpisom

Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Áno

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Nie

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky:

Vítaná znalosť anglického jazyka. Znalosť: – Ústavy SR – Zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov – Zákona č. 575/2001 Z. z. o činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov – Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov – Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov – Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania: 17.08.2017

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 23.08.2017

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Osobný úrad Stromová 1 813 30 Bratislava

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: august/september 2017

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Stromová 1 813 30 Bratislava

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba
Mgr. Jozef Balázsik
+421259374336