Ministerstvo spravodlivosti SR: Generálny štátny radca

Názov www stránky Ministerstvo spravodlivosti SR

Miesto práce: Račianska 71, Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: Dohodou
Mzdové podmienky (brutto): 1 340,5 EUR/mesiac

Organizačný útvar: Odbor európskych záležitostí a zahraničných vzťahov
Odbor štátnej služby: 2.06 – Justícia
Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: generálny štátny radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba

Najnáročnejšia činnosť

 • tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva
 • tvorba strategických zámerov a pozičných dokumentov a ich presadzovanie v komisiách alebo vo výboroch zriadených orgánmi a inštitúciami Európskej únie alebo medzinárodnými organizáciami na úrovni ministerstva
 • koncepčná činnosť a tvorba zásadných opatrení s medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva
 • koncepčná činnosť súvisiaca s rozhodovacím procesom EÚ na úrovni ministerstva
 • koordinovanie tvorby zásadných opatrení s medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva
 • tvorba zákonov alebo medzinárodných zmlúv na úrovni ministerstva

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť

 • koordinácia implementácie medzinárodných dohovorov v pôsobnosti odboru medzi MS SR
  a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy
 • tvorba koncepcie a koordinácie programov bilaterálnej a mnohostrannej spolupráce s RE, OSN, OBSE, EÚ (a i.)
 • zastupovanie ministerstva v medzinárodných a vnútroštátnych pracovných skupinách, ktorých činnosť sa zameriava najmä na humanitárne právo (vrátane agendy medzinárodných trestných súdov/tribunálov) a otázky posilňovania ochrany základných a ľudských práv v pôsobnosti odboru
 • príprava pozičných dokumentov ministerstva a SR pre rokovania a zastupovanie SR v orgánoch EÚ a iných medzinárodných organizáciách
 • vypracovávanie implementačných správ a hodnotiacich správ
 • podieľanie sa na implementácii európskych právnych nástrojov a odporúčaní medzinárodných organizácií
 • podieľanie sa na príprave pozícií k medzinárodným zmluvným dokumentom a na koordinácii ich následnej implementácii so zainteresovanými štátnymi orgánmi
 • príprava podkladových materiálov pre plnenie úloh vyplývajúcich pre ministerstvo z uznesení vlády SR
 • vypracúvanie informačných dokumentov a podkladov pre činnosť NR SR, ÚV SR, MZVaEZ SR a iné príslušné ministerstvá a medzinárodné organizácie

Zamestnanecké výhody, benefity

 • pružný pracovný čas (nástup do práce medzi 07:00 až 09:00 hod.), ustanovený pracovný čas je 37 a pol hodiny týždenne
 • 5 dní dovolenky nad rámec zákona v súlade s vyššou kolektívnou zmluvou
 • štátny zamestnanec má počas prvých 10 dní dočasnej PN v kalendárnom roku nárok na príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej PN
 • príspevok do DDS
 • Multisport karta
 • profesijný a odborný rozvoj

Informácie o výberovom konaní
Zoznam právnych predpisov, prípadne okruh oblastí, ktorých znalosť bude u uchádzačov overovaná v rámci výberového konania:

 • zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR
 • zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
 • Pravidlá pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax
 • Prehľad multilaterálnych dohovory Rady Európy, OECD a OSN v pôsobnosti MS SR

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 20.8.2021

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore: právo
Jazykové znalosti: Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2) alebo Nemecký jazyk – Stredne pokročilý (B2) alebo Francúzsky jazyk – Stredne pokročilý (B2)

U P O Z O R N E N I E :
UCHÁDZAČ SA PRIHLASUJE DO VÝBEROVÉHO KONANIA PODANÍM ŽIADOSTI O ZARADENIE DO VÝBEROVÉHO KONANIA (spolu so všetkými požadovanými dokumentami), V TERMÍNE DO: 20.08.2021

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE o požadovanom spôsobe podania žiadosti o zaradenie do výberového konania, požadovaných dokumentoch, profile uchádzača a ďalšie požiadavky a informácie ohľadom výberového konania sú uvedené na stránke:

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/31029

Kontakt
Kontaktná osoba: Dominika Durecova
Tel.: +421288891286

 

Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

To apply for this job please visit open.slovensko.sk.