Ministerstvo spravodlivosti SR: Hlavný štátny radca

Názov www stránky Ministerstvo spravodlivosti SR

Organizačný útvar: Odbor koordinácie projektov
Odbor štátnej služby: 2.06 – Justícia
Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný štátny radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba na voľné štátnozamestnanecké miesto odborníka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby

Najnáročnejšia činnosť:

  • tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti alebo tvorba pozičných dokumentov na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť

  • všetky uvedené činnosti sú vykonávané v súlade s národným projektom „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“:
  • koncepčná a analytická činnosť v oblasti výkonu mediácie v rezorte justície
  • vykonávanie činností súvisiacich so zabezpečením projektu v časti určenej pre civilnú oblasť
  • vykonávanie úkonov potrebných pre zistenie aktuálneho stavu výkonu mediácie v justičnom prostredí
  • zabezpečovanie administrácie a organizácie odborných projektových podaktivít, tvorbu obsahov pre propagáciu projektu, prípravu odborných informácií o projekte pre verejnosť
  • zabezpečenie poskytovania služieb mediátorov ako službu verejnosti bez jej finančnej účasti, a to v prípadoch, kedy je už vo veci vedené súdne konanie
  • koordinácia a prideľovanie prípadov mediátorom vysúťaženým pre daný kraj a zabezpečenie dohľadu nad prípadom a dodržiavaním zmluvných podmienok zo strany mediátora
  • vedenie štatistiky prideľovania prípadov súdmi, ako aj úspešnosti zazmluvnených mediátorov.

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

U P O Z O R N E N I E :
UCHÁDZAČ SA PRIHLASUJE DO VÝBEROVÉHO KONANIA PODANÍM ŽIADOSTI O ZARADENIE DO VÝBEROVÉHO KONANIA (spolu so všetkými požadovanými dokumentami), V TERMÍNE DO: 20.09.2021

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE o požadovanom spôsobe podania žiadosti o zaradenie do výberového konania, požadovaných dokumentoch, profile uchádzača a ďalšie požiadavky a informácie ohľadom výberového konania sú uvedené na stránke:

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/31658

Kontaktná osoba
Meno: Mgr. Lenka Lukáčová
Telefónne číslo: +421288891316

 

Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

To apply for this job please visit open.slovensko.sk.