Ministerstvo spravodlivosti SR: generálny štátny radca v analytickom centre

 • Kdekoľvek

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Analytické centrum (AC) je analytickým útvarom Ministerstva spravodlivosti SR (ministerstvo). Poslaním AC je poskytovať kvalitné a spoľahlivé komplexné analýzy navrhovaných a realizovaných opatrení na úrovni ministerstva v súlade s jeho cieľmi a prioritami v oblasti jeho pôsobnosti, napr. súdnictvo, ako aj poskytovať prognózy vývojových trendov a s tým súvisiacich verejných výdavkov v rezorte predovšetkým pre vedenie ministerstva ako aj pre verejnosť.
AC analyzuje vývoj významných politík v rezorte spravodlivosti, vykonáva hodnotenie efektívnosti súdnictva a efektívnosti výdavkov, hodnotenie dopadov politík, regulácií a legislatívnych rámcov v rámci pôsobnosti ministerstva a spolupracuje na zabezpečovaní súladu stratégií s rozpočtovými možnosťami ministerstva.
AC spracúva rezortnú štatistiku a metodicky ju riadi, definuje štruktúru štatistických údajov potrebných pre analytickú činnosť centra, spolupracuje pri vývoji informačných systémov rezortu z pohľadu štruktúry údajovej základne a zabezpečuje zber, spracovanie a vyhodnocovanie štatistických údajov.
Obsadzovaná funkcia: generálny štátny radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba – odborník, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby
(trvanie dočasnej štátnej služby najdlhšie do 31.12.2020)
Počet obsadzovaných miest: 3
Odbor štátnej služby: 1.05 Informatika (sociálno-ekonomické informácie, štátny informačný systém)
Organizačný útvar: Analytické centrum
Miesto práce: Bratislava, Župné námestie 13
Ponúkaný plat: podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
K vykonávaným činnostiam:
Zaujímajú ťa súčasné témy a trendy v oblasti súdnictva a spravodlivosti? Rád analyzuješ komplexné a kľúčové problémy súdnictva a spravodlivosti, hľadáš súvislosti, odhaľuješ príčiny a navrhuješ riešenia? Rád meníš veci k lepšiemu? Ak áno, neváhaj a staň sa súčasťou nášho tímu a svojou prácou môžeš prispieť k realizácii vízie moderného a efektívneho súdnictva v tejto krajine.
Stručný opis pracovných činností:
Tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva. Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť
na úrovni ministerstva. Tvorba stratégií, koncepcií a vypracúvanie odborných stanovísk v pôsobnosti analytického centra v rámci Národného projektu „Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostných systémov rezortu“.• zaujímavá a rôznorodá analytická práca na aktuálnych otázkach
• analýza a prognóza vývoja významných politík, regulácií a legislatívnych zámerov v pôsobnosti rezortu
• kvalifikácia a kvantifikácia legislatívnych zmien
• hodnotenie navrhovaných a realizovaných politík, regulácií a legislatívnych rámcov vo vybraných právnych oblastiach
• definovanie návrhov, riešení a odporúčaní vo väzbe na pripravované a realizované politiky a legislatívne zámery rezortu

Informácie o výberovom konaní

Požiadavky na uchádzačov

– vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
(najmä vzdelanie v odbore právo, politológia, sociológia a príbuzné spoločenské vedy)
– znalosť cudzieho jazyka: aktívna znalosť anglického jazyka; znalosť francúzskeho, nemeckého jazyka výhodou
– praktické skúsenosti výhodou
– práca s PC
– oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami sa nevyžaduje

Informácie o výbere
V rámci výberu budú u uchádzačov overované odborné vedomosti z nasledovného okruhu všeobecnoprávnych predpisov (v platnom znení) alebo oblastí:

 •  Ústava Slovenskej republiky
 • zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
 • zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
 •  zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike
 • zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

Uchádzač by mal mať zároveň základný prehľad o prínosoch nových regulácií z dielne rezortu spravodlivosti:

 • zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (novela účinná od 01.03.2017)
 • zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinný od 01.02.2017)
 • zákon č. 307/2016 Z.z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (účinný od 01.02.2017)
 • zákon č. 233/1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (novela účinná od 01.04.2017)
 •  zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (novela účinná od 01.01.2017)
 • zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok (novela účinná od 01.01.2017)
 • zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (účinný od 01.07.2016)
 • zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (účinný od 01.07.2016)
 • zákon č. 162/2015 Správny súdny poriadok (účinný od 01.07.2016)
 • pripravovaná novela sudcovských zákonov

Služobný úrad u uchádzačov vo výbere v rámci písomného testu overí aj ovládanie slovenského spisovného jazyka.

Dátum podania žiadosti o zaradenie spolu s požadovanými dokladmi je do 5. apríla 2017. Žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi možno podať s označením na obálke a v žiadosti výber č. 3-11

písomne na adresu
Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13
813 11 Bratislava
alebo elektronickými prostriedkami na e – mailovú adresu:
vyber@justice.sk.

Žiadosť a zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópia diplomu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace k dátumu podania žiadosti alebo jeho kópia,
 • čestné vyhlásenie o
  • spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
  • ovládaní štátneho jazyka
  • štátnom občianstve Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo občianstve Švajčiarskej konfederácie
  • pravdivosti uvádzaných údajov,
 • motivačný list.

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v elektronickej podobe. Ak uchádzač podá žiadosť vrátane požadovaných dokladov elektronickými prostriedkami, je povinný ich doručiť služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu, t.j. ešte pred jeho začatím. Uchádzač, ktorý nedoručí všetky požadované doklady vrátane žiadosti v stanovenom termíne alebo nebude spĺňať požadované predpoklady na vykonávanie štátnej služby, nebude zaradený do výberu. Výberu sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorý doručí všetky požadované doklady. Pri zasielaní súborov v prílohe mailu je potrebné dodržiavať štandardy v súlade s výnosom o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Zasielané súbory v prílohe musia byť maximálne do 8 MB.

Oficiálne znenie pracovnej ponuky nájdete TU!