Ministerstvo spravodlivosti SR: generálny štátny radca

 • Kdekoľvek
Výberové konanie

Identifikátor výberového konania: VK/2017/1647

Služobný úrad: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Sídlo služobného úradu: Župné námestie 13, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81311

Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste

Organizačný útvar: Referát projektov Operačného programu Efektívna verejná správa

Nadriadený organizačný útvar: Generálna tajomníčka služobného úradu

Odbor štátnej služby: 2.06 – Justícia

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: generálny štátny radca – odborník dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby

Vedúci štátny zamestnanec: Nie

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba na voľné štátnozamestnanecké miesto odborníka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby

Najnáročnejšia činnosť: tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva • koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť na úrovni ministerstva

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:

• finančný špecialista (manažér) fondov EÚ v rámci národného projektu: „Zavedenie Spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF)“ finančné riadenie projektu a finančné riadenie jednotlivých aktivít • koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť pri zostavovaní žiadosti o platbu a príprava záverečného vyúčtovania • vypracovávanie návrhov rozpočtových opatrení, vypracovávanie oznámení o vykonaní rozpočtových opatrení, interné hodnotenie projektu z hľadiska finančných ukazovateľov projektu • kontrola realizácie platieb v súlade s rozpočtovými položkami • spracovávanie podkladov o čerpaní výdavkov na mesačnej báze • sledovanie a analyzovanie čerpania výdavkov a zostatku disponibilných zdrojov podľa jednotlivých projektov a opatrení operačného programu • príprava finančných podkladov pre projektového manažéra a komunikácia s projektovým tímom • komunikovanie s riadiacim orgánom

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Župné námestie 13, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81311

Profil uchádzača

Predpoklady: vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požiadavky

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Áno

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Nie

Vyžaduje sa odborná prax: min. 2 roky

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

 

Ďalšie požiadavky

Zoznam právnych predpisov, prípadne okruh oblastí, ktorých znalosť bude u uchádzačov overovaná v rámci výberového konania: Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov Programové obdobie 2014 – 2020 Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Príručka pre prijímateľa OP EVS, Operačný program Efektívna verejná správa, Programové obdobie 2014 – 2020 (Verzia: 3.2; platnosť od: 31. 08. 2017, účinnosť od: 31. 08. 2017)
Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania
 6. čestné vyhlásenie o minimálnej praxi v trvaní 2 rokov

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
Informácie o výberovom konaní

Dátum vyhlásenia výberového konania: 29.09.2017

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 13.10.2017

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Župné námestie 81311 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: október – november 2017

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Župné námestie 13, Bratislava

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba: JUDr. Daniela  Bobáková, +421288891518