Ministerstvo spravodlivosti SR: hlavný radca v Analytickom centre

 • Kdekoľvek

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste

Obsadzovaná funkcia:  hlavný štátny radca

Druh štátnej služby:    stála štátna služba

Počet obsadzovaných miest: 1

Odbor štátnej služby:   1.05 Informatika (sociálno-ekonomické informácie, štátny informačný systém)

Organizačný útvar:     Analytické centrum

Miesto práce:                Bratislava, Župné námestie 13

Ponúkaný plat:             podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Stručný opis činností

Koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami na rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva. Tvorba stratégie a koncepcie, koordinovanie vývoja a realizácia štátneho informačného systému s dosahom na celoštátne systémy v odbore informatika a štatistika.

Vykonávanie komplexnej právnej analýzy navrhovaných opatrení na úrovni ministerstva v oblasti justície. Vyhodnocovanie a právna analýza údajov, ktoré sú potrebné pre plnenie strategických a koncepčných úloh ministerstva, vývoj a realizáciu štátneho informačného systému a pre zabezpečenie rezortnej štatistiky a výkazníctva. Spracovanie súvisiacich metodických usmernení. Organizačné a procesné plánovanie.

Vypracováva odborné stanoviská a relevantné podklady strategického a analytického charakteru v súlade s rezortnými cieľmi a strategickými prioritami. Vykonáva analýzy navrhovaných, prebiehajúcich a zrealizovaných legislatívnych a nelegislatívnych opatrení v rezorte spravodlivosti, v súlade s metodickými postupmi AC. Metodicky usmerňuje rezortnú štatistiku a výkazníctvo.

Požiadavky na uchádzačov

Požadované vzdelanie vysokoškolské II. stupňa

Odbor vzdelania právo

Iné požiadavky na uchádzačov

 • znalosť anglického jazyka
 • práca s PC
 • oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami sa nevyžaduje

Informácie o výbere

V rámci výberu budú u uchádzačov overované odborné vedomosti z nasledovného okruhu všeobecnoprávnych predpisov (v platnom znení) alebo oblastí:

 • Ústava Slovenskej republiky
 • zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
 • zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
 • zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike

Služobný úrad u uchádzačov vo výbere v rámci písomného testu overí aj ovládanie slovenského spisovného jazyka.

Dátum podania žiadosti o zaradenie spolu s požadovanými dokladmi je do 31. marca 2017. Žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi možno podať s označením na obálke a v žiadosti výber č. 2-4.

písomne na adresu:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Župné námestie 13

813 11 Bratislava

alebo elektronickými prostriedkami na e – mailovú adresu: vyber@justice.sk.

Žiadosť a zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópia diplomu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace k dátumu podania žiadosti alebo jeho kópia,
 • doklad o ovládaní anglického jazyka,
 • čestné vyhlásenie o
  • spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
  • ovládaní štátneho jazyka
  • štátnom občianstve Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo občianstve Švajčiarskej konfederácie pravdivosti uvádzaných údajov,
 • motivačný list.

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v elektronickej podobe. Ak uchádzač podá žiadosť vrátane požadovaných dokladov elektronickými prostriedkami, je povinný ich doručiť služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu, t.j. ešte pred jeho začatím. Uchádzač, ktorý nedoručí všetky požadované doklady vrátane žiadosti v stanovenom termíne alebo nebude spĺňať požadované predpoklady na vykonávanie štátnej služby, nebude zaradený do výberu. Výberu sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorý doručí všetky požadované doklady. Pri zasielaní súborov v prílohe mailu je potrebné dodržiavať štandardy v súlade s výnosom o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Zasielané súbory v prílohe musia byť maximálne do 8 MB.

Informácie k výberu budú poskytnuté na tel. čísle 02/888 91 518.