Ministerstvo spravodlivosti SR: hlavný radca

 • Kdekoľvek

Služobný úrad Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, Župné námestie 13, PSČ 813 11, vyhlasuje výber na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta hlavný radca v kancelárii vedúcej služobného úradu s termínom podávania žiadostí o zaradenie do 26. januára 2017.

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste

Obsadzovaná funkcia:  hlavný radca

Druh štátnej služby:    stála štátna služba

Počet obsadzovaných miest: 1

Odbor štátnej služby:   1.01 Riadenie štátnej služby

Organizačný útvar:     Kancelária vedúcej služobného úradu

Miesto práce:                Bratislava, Župné námestie 13

Ponúkaný plat:              podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Stručný opis činností

Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v kancelárii vedúcej služobného úradu. Posudzovanie a spracúvanie materiálov, písomností a podkladov predkladaných pre potreby, na podpis alebo rozhodnutie vedúcej služobného úradu alebo riaditeľovi kancelárie vedúcej služobného úradu. Zodpovednosť za vytváranie predpokladov na odborné, vecné, organizačné a administratívne zabezpečenie výkonu funkcie vedúcej služobného úradu. Posudzovanie, pripomienkovanie a vypracovávanie písomností a podkladov pre potreby vedúcej služobného úradu a riaditeľa kancelárie vedúcej služobného úradu.

Požiadavky na uchádzačov

Požadované vzdelanie vysokoškolské II. stupňa

Iné požiadavky na uchádzačov

 • práca s PC
 • oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami sa nevyžaduje

Informácie o výbere

V rámci výberu budú u uchádzačov overované odborné vedomosti z nasledovného okruhu všeobecnoprávnych predpisov (v platnom znení) alebo oblastí:

 • Ústava Slovenskej republiky
 • zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
 • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ministerstvo spravodlivosti SR | Župné nám. 13 | 813 11 | Bratislava | Slovenská republika tel.: 02/888 91 518 | e-mail: daniela.bobakova@justice.sk | www.justice.gov.sk

Služobný úrad u uchádzačov vo výbere v rámci písomného testu overí aj ovládanie slovenského spisovného jazyka.

Dátum podania žiadosti o zaradenie spolu s požadovanými dokladmi je do 26. januára 2017. Žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi možno podať s označením na obálke a v žiadosti výber č. 1-4.  písomne na adresu:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Župné námestie 13

813 11 Bratislava

alebo elektronickými prostriedkami na e – mailovú adresu: vyber@justice.sk.

Žiadosť a zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópia diplomu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace k dátumu podania žiadosti alebo jeho kópia,
 • čestné vyhlásenie o
 • spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • ovládaní štátneho jazyka
 • štátnom občianstve Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo občianstve Švajčiarskej konfederácie
 • pravdivosti uvádzaných údajov,
 • motivačný list.

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v elektronickej podobe. Ak uchádzač podá žiadosť vrátane požadovaných dokladov elektronickými prostriedkami, je povinný ich doručiť služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu, t.j. ešte pred jeho začatím. Uchádzač, ktorý nedoručí všetky požadované doklady vrátane žiadosti v stanovenom termíne alebo nebude spĺňať požadované predpoklady na vykonávanie štátnej služby, nebude zaradený do výberu. Výberu sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorý doručí všetky požadované doklady. Pri zasielaní súborov v prílohe mailu je potrebné dodržiavať štandardy v súlade s výnosom o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Zasielané súbory v prílohe musia byť maximálne do 8 MB.

Informácie k výberu budú poskytnuté na tel. čísle 02/888 91 518.