Ministerstvo spravodlivosti SR: hlavný štátny radca v kancelárii zástupcu SR pred súdmi EÚ

 • Kdekoľvek

Služobný úrad Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, Župné námestie 13, PSČ 813 11, vyhlasuje výber na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta hlavný štátny radca v kancelárii zástupcu SR pred súdmi EÚ s termínom podávania žiadostí o zaradenie do 6. apríla 2017.

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste

Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba

Počet obsadzovaných miest: 1

Odbor štátnej služby: 2.06 Justícia

Organizačný útvar: kancelária zástupcu SR pred súdmi EÚ

Miesto práce: Bratislava, Župné námestie 13

Ponúkaný plat: podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe

 

Stručný opis činností

Analyzovanie podaní Súdnemu dvoru EÚ, tvorivá aplikácia jeho judikatúry, príprava písomných a ústnych vyjadrení SR v súdnych konaniach, komunikácia s vecne príslušnými štátnymi orgánmi, príprava koncepčných materiálov v oblasti strategickej politiky SR pri ochrane jej záujmov na úrovni EÚ, príprava písomných stanovísk MS SR v rámci plnenia ďalších úloh Kancelárie zástupcu SR pred súdmi EÚ. Monitoring a analýza regulačného vývoja v rámci EÚ a judikatúry SD EÚ, ad hoc poradenstvo poskytované ústredným orgánom štátnej správy v otázkach práva EÚ. Koordinácia spolupráce s inými štátnymi orgánmi. Agenda týkajúca sa prípravy zasadnutí medzirezortnej komisie. Príprava podkladov na zasadnutie WG COUR. Činnosti súvisiace s vedením spisov. Spracovávanie osobných údajov v rozsahu plnenia úloh Kancelárie zástupcu SR pred súdmi EÚ.

Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami na rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva.

Požiadavky na uchádzačov

Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa

Odbor vzdelania: Právo

Iné požiadavky na uchádzačov:

 • znalosť francúzskeho jazyka a anglického/nemeckého jazyka
 • práca s PC (MS Office),
 • Práca s databázami judikatúry a legislatívy inštitúcií EÚ. Schopnosť pracovať v tíme, nasadenie, dôslednosť pri plnení úloh, flexibilita, otvorenosť a komunikatívnosť.
 • oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami sa nevyžaduje

Informácie o výbere

 • V rámci výberu budú u uchádzačov overované odborné vedomosti z nasledovného okruhu všeobecnoprávnych predpisov (v platnom znení) alebo oblastí:
 •  všeobecný prehľad o fungovaní a zameraní činnosti Súdneho dvora EÚ a jeho postavení medzi inštitúciami EÚ (užitočné informácie možno nájsť napr. na webovej stránke Súdneho dvora EÚ),
 • ustanovenia zakladajúcich zmlúv (Zmluva o Európskej únii, Zmluva o fungovaní Európskej únie), najmä časti o Súdnom dvore EÚ, ostatných inštitúciách a jednotlivých prameňoch práva EÚ,
 • Štatút Súdneho dvora EÚ,
 • rokovacie poriadky Súdneho dvora a Všeobecného súdu,
 •  iné dokumenty (zverejnené na webstránke Súdneho dvora EÚ) upravujúce konanie a fungovanie Súdneho dvora a Všeobecného súdy
 • Postupy pre zastupovanie SR pred súdmi EÚ,
 • Organizačný poriadok MS SR,
 • Inštrukcia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 9/2010 zo 14. apríla 2010 č. 11883/2009/AC o opatrovaní rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie potvrdením o vykonateľnosti,
 • zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy,
 • zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

Služobný úrad u uchádzačov vo výbere v rámci písomného testu overí aj ovládanie slovenského spisovného jazyka.

Dátum podania žiadosti o zaradenie spolu s požadovanými dokladmi je do 6. apríla 2017. Žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi možno podať s označením na obálke a v žiadosti výber č. 3-8

písomne na adresu

Ministerstvo spravodlivosti SR

Župné námestie 13

813 11 Bratislava

alebo elektronickými prostriedkami na e – mailovú adresu:

vyber@justice.sk.

 

Žiadosť a zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
 • kópia diplomu,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace k dátumu podania žiadosti alebo jeho kópia,
 • kópia dokladu o ovládaní cudzích jazykov,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie o
  • spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
  • ovládaní štátneho jazyka
  • štátnom občianstve Slovenskej republiky
  • pravdivosti uvádzaných údajov,
 • motivačný list.

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v elektronickej podobe. Ak uchádzač podá žiadosť vrátane požadovaných dokladov elektronickými prostriedkami, je povinný ich doručiť služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu, t. j. ešte pred jeho začatím. Uchádzač, ktorý nedoručí všetky požadované doklady vrátane žiadosti v stanovenom termíne alebo nebude spĺňať požadované predpoklady na vykonávanie štátnej služby, nebude zaradený do výberu. Výberu sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorý doručí všetky požadované doklady. Pri zasielaní súborov v prílohe mailu je potrebné dodržiavať štandardy v súlade s výnosom o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Zasielané súbory v prílohe musia byť maximálne do 8 MB.

Informácie k výberu budú poskytnuté na tel. čísle 02/888 91 518.