Ministerstvo spravodlivosti SR: hlavný štátny radca v odbore ľudských práv

 • Kdekoľvek

Informácie o obsadzovaných štátnozamestnaneckých miestach

Obsadzovaná funkcia:              hlavný štátny radca

Druh štátnej služby:                 stála štátna služba

Počet obsadzovaných miest:  2

Odbor štátnej služby:               2.06 Justícia

Organizačný útvar:                  kancelária ministerky – odbor ľudských práv

Miesto práce:                          Bratislava, Župné námestie 13

Ponúkaný plat:                        podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe

Stručný opis činností

Tvorba stratégie a štátnej politiky v oblasti ľudských práv na ministerstve. Koncepčná činnosť v oblasti ľudských práv na ministerstve. Koordinácia plnenia úloh v oblasti ľudských práv.

Požiadavky na uchádzačov

Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Odbor vzdelania:         právo

Iné požiadavky na uchádzačov

 • znalosť cudzieho jazyka: anglický, nemecký alebo francúzsky jazyk
 • práca s PC (MS Office)
 • oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami sa nevyžaduje

Ďalšie informácie o výbere

V rámci výberu budú u uchádzačov overované odborné vedomosti z nasledovného okruhu všeobecnoprávnych predpisov (v platnom znení) alebo oblastí:

 • Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)
  • znení neskorších predpisov
 • zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov
 • o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov

Služobný úrad u uchádzačov vo výbere v rámci písomného testu overí aj ovládanie slovenského spisovného jazyka.

Dátum podania žiadosti o zaradenie spolu s požadovanými dokladmi je do 23. januára 2017.

Žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi možno podať s označením na obálke a v žiadosti výber č. 12-2

písomne na adresu

Ministerstvo spravodlivosti SR

Župné námestie 13

813 11 Bratislava

alebo elektronickými prostriedkami na e – mailovú adresu: vyber@justice.sk.

Žiadosť a zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
 • kópia diplomu,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace k dátumu podania žiadosti alebo jeho kópia,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • doklad o ovládaní cudzieho jazyka,
 • čestné vyhlásenie o
  • spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
  • ovládaní štátneho jazyka
  • štátnom občianstve Slovenskej republiky
  • pravdivosti uvádzaných údajov,
 • motivačný list.

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v elektronickej podobe. Ak uchádzač podá žiadosť vrátane požadovaných dokladov elektronickými prostriedkami, je povinný ich doručiť služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu, t. j. ešte pred jeho začatím. Uchádzač, ktorý nedoručí všetky požadované doklady vrátane žiadosti v stanovenom termíne alebo nebude spĺňať požadované predpoklady na vykonávanie štátnej služby, nebude zaradený do výberu. Výberu sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorý doručí všetky požadované doklady. Pri zasielaní súborov v prílohe mailu je potrebné dodržiavať štandardy v súlade s výnosom o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Zasielané súbory v prílohe musia byť maximálne do 8 MB.

Informácie k výberu budú poskytnuté na tel. čísle 02/888 91 518.