Ministerstvo spravodlivosti SR: hlavný štátny radca v odbore občianskeho a obchodného práva

 • Kdekoľvek

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste

Obsadzovaná funkcia:             hlavný štátny radca

Druh štátnej služby:                stála štátna služba

Počet obsadzovaných miest:  1

Odbor štátnej služby:              2.06 Justícia

Organizačný útvar:                  odbor občianskeho a obchodného práva

Miesto práce:                            Bratislava, Župné námestie 13

Ponúkaný plat:                         podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe

Stručný opis činností

Tvorba zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov na ministerstve v oblasti patriacej do pôsobnosti odboru legislatívy občianskeho a obchodného práva. Plnenie ďalších úloh podľa pokynov riaditeľa odboru a ostatných nadriadených vedúcich zamestnancov ministerstva.

Požiadavky na uchádzačov

Požadované vzdelanie vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Odbor vzdelania právo

Iné požiadavky na uchádzačov

 • práca s PC (MS Office),
 • schopnosť samostatného a logického uvažovania, schopnosť tímovej práce
 • aktívny prístup k riešeniu pracovných úloh aj nad rámec bežného pracovného času
 • oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami sa nevyžaduje

Informácie o výbere

V rámci výberu budú u uchádzačov overované odborné vedomosti z nasledovného okruhu všeobecnoprávnych predpisov (v platnom znení) alebo oblastí:

 • Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.
 • zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplní niektorých zákonov
 • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
 • zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
 • zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky
 • zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady  Slovenskej republiky
 • zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 • zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 • zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
 •  zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Služobný úrad u uchádzačov vo výbere v rámci písomného testu overí aj ovládanie slovenského spisovného jazyka.

————————————————————————————————————

Dátum podania žiadosti o zaradenie spolu s požadovanými dokladmi je do 15. februára 2017. Žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi možno podať s označením na obálke a v žiadosti výber č. 2-1

písomne na adresu:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Župné námestie 13

813 11 Bratislava

alebo elektronickými prostriedkami na e – mailovú adresu: vyber@justice.sk.

Žiadosť a zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
 • kópia diplomu,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace k dátumu podania žiadosti alebo jeho kópia,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie o
  • spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
  • ovládaní štátneho jazyka
  • štátnom občianstve Slovenskej republiky
  • pravdivosti uvádzaných údajov,
 • motivačný list.

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v elektronickej podobe. Ak uchádzač podá žiadosť vrátane požadovaných dokladov elektronickými prostriedkami, je povinný ich doručiť služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu, t. j. ešte pred jeho začatím. Uchádzač, ktorý nedoručí všetky požadované doklady vrátane žiadosti v stanovenom termíne alebo nebude spĺňať požadované predpoklady na vykonávanie štátnej služby, nebude zaradený do výberu. Výberu sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorý doručí všetky požadované doklady. Pri zasielaní súborov v prílohe mailu je potrebné dodržiavať štandardy v súlade s výnosom o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Zasielané súbory v prílohe musia byť maximálne do 8 MB.

Informácie k výberu budú poskytnuté na tel. čísle 02/888 91 518.