Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky: Hlavný radca

Názov www stránky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Identifikátor výberového konania: VK/2018/4521
Služobný úrad: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu: Pribinova 2, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81272
Druh výberoveho konania: vonkajšie výberové konanie
Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby.
Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste:

Organizačný útvar: Oddelenie špecializovaných činností, Odbor školstva Okresného úradu Bratislava
Odbor štátnej služby: 2.14 – Školstvo
Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba

Najnáročnejšia činnosť: Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie orgánu miestnej štátnej správy s krajskou pôsobnosťou.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: Plnenie úloh na úseku zriaďovania a zrušovania škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ Bratislava, najmä príprava podkladov pre vydanie rozhodnutí o zriadení alebo zrušení škôl, ako aj zriaďovacích listín a ich dodatkov. Poradenská činnosť v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, najmä so zameraním na odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení.

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Tomášikova 46, Bratislava – mestská časť Nové Mesto, 832 05
Ďalšie upresnenie: Okresný úrad Bratislava

Profil uchádzača:

Predpoklady:

-vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
-spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
-ovládanie štátneho jazyka
-bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

Kvalifikačné predpoklady:

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Zoznam požadovaných dokumentov:

  • Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
  • Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
  • Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
  • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
  • Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu.

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: v listinnej podobe. V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
V elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.

Bez autentifikácie (bez použitia eID karty). V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom. Po autentifikácii (s použitím eID karty). V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.

Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania: 11.07.2018
Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 17.07.2018
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk.
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: júl 2018.
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba:
Meno: PaedDr. Anna Gabron
Telefónne číslo+421961046430

*Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

To apply for this job please visit open.slovensko.sk.