Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky : Hlavný radca

 • Kdekoľvek

Výberové konanie

Identifikátor výberového konania

VK/2017/3548

 

Služobný úrad

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 

Sídlo služobného úradu

Pribinova 2
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
81272

 

Druh výberoveho konania

vonkajšie výberové konanie

 

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie

štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

 

Počet obsadzovaných miest

2

 

 

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste

Organizačný útvar

Oddelenie živnostenskej registrácie odboru živnostenského podnikania Okresného úradu Bratislava

 

Odbor štátnej služby

2.17 – Vnútro

 

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii

hlavný radca

 

Druh štátnej služby

dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, alebo na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku

 

Najnáročnejšia činnosť

špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti orgánu miestnej štátnej správy

 

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť

Plní úlohy (fyzického a elektronického) jednotného kontaktného miesta pre činnosti, ktoré sú: živnosťou, podnikaním na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ak tak ustanovujú osobitné zákony, poskytovaním služieb podľa osobitného zákona a plní ďalšie úlohy, ak tak ustanovuje osobitný predpis. Plní úlohy JKM voči daňovému úradu a zdravotným poisťovniam. Posudzuje a rozhoduje o splnení všeobecných a osobitných podmienok prevádzkovania živnosti. Osvedčuje vznik živnostenských oprávnení pre slovenské fyzické a právnické osoby, ako aj pre zahraničné fyzické a právnické osoby.

 

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby

Tomášikova 46
Bratislava – mestská časť Nové Mesto
81272

 

Ďalšie upresnenie

Okresný úrad Bratislava

 

 

Profil uchádzača

Predpoklady

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
ovládanie štátneho jazyka
bezúhonnosť

 

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov

Nie

 

 

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 

 

Požiadavky

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky

Áno

 

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť

Nie

 

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka

Nie

 

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami

nevyžaduje sa

 

 

Zoznam požadovaných dokumentov

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu
 6. čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky

 

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobe

V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.

 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní

V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.

 • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)

V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.

 • po autentifikácii (s použitím eID karty)

V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.

 

 

Informácie o výberovom konaní

Dátum vyhlásenia výberového konania

20.12.2017

 

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi

15.01.2018

 

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe

https://open.slovensko.sk/vk

 

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe

Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

 

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania

január 2018

 

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania

Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

 

Spôsob vykonania výberového konania

písomná časť a ústna časť

 

 

Kontaktná osoba

Meno

Ing. Zuzana Košútová

 

Telefónne číslo

+421961046073

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania