Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky: Odborný radca

 • Kdekoľvek
Identifikátor výberového konania: VK/2017/2990

Služobný úrad: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Sídlo služobného úradu
Pribinova 2
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
812 72
Druh výberoveho konania : vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste:
Organizačný útvar: Oddelenie cestnej dopravy Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Bratislava
Nadriadený organizačný útvar: Okresný úrad Bratislava

Odbor štátnej služby: 2.01 – Doprava, pošty, telekomunikácie, regulácia poštových a telekomunikačných služieb

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: odborný radca

Vedúci štátny zamestnanec: Nie

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Najnáročnejšia činnosť: Samostatné ucelené odborné činnosti v príslušnom odbore štátnej služby alebo v príslušnom úseku štátnej správy.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: Samostatné ucelené odborné činnosti v príslušnom odbore štátnej služby v rozsahu kompetencie orgánu štátnej správy na základe zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 280/2006 Z. z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov, zákona č. 95/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe. Analytická a rozhodovacia činnosť v povoľovacom konaní v oblasti cestnej dopravy v stanovenom rozsahu. Kontrolná a inšpekčná činnosť po úseku základnej kvalifikácie pravidelného výcviku niektorých vodičov a autoškôl.

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby:
Tomášikova 46
Bratislava – mestská časť Nové Mesto
832 05
Ďalšie upresnenie: Okresný úrad Bratislava

Profil uchádzača:

Predpoklady:
vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
ovládanie štátneho jazyka
bezúhonnosť
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

Kvalifikačné predpoklady:

Vzdelanie:

vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požiadavky

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Nie
Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie
Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Nie
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky:


Ústava Slovenskej republiky Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 474/2013 Z.z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 488/2013 Z.z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 8/2009 Zb. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých predpisov a ďalších

Zoznam požadovaných dokumentov

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania: 23.11.2017

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 01.12.2017

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: január 2018

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba
Meno :JUDr. Ivan Púpava

Telefónne číslo: +421961046510