Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky: Samostatný radca

 • Kdekoľvek

Identifikátor výberového konania

VK/2017/3170

 

Služobný úrad

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 

Sídlo služobného úradu

Pribinova 2
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
81272

 

Druh výberoveho konania

vonkajšie výberové konanie

 

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie

štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

 

Počet obsadzovaných miest

1

 

 

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste

Organizačný útvar

Oddelenie obrany štátu odboru krízového riadenia Okresného úradu Košice

 

Nadriadený organizačný útvar

Okresný úrad Košice, Ministerstvo vnútra SR

 

Odbor štátnej služby

2.09 – Obrana

 

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii

samostatný radca

 

Vedúci štátny zamestnanec

Nie

 

Druh štátnej služby

dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, alebo na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku

 

Najnáročnejšia činnosť

Samostatné ucelené odborné činnosti na vymedzenom úseku – doplňovanie a mobilizácia ozbrojených síl. Rozhodovanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úseku štátnej správy v orgáne miestnej štátnej správy – okresný úrad v sídle kraja. Rozhodovanie v prvom stupni správneho konania. Samostatné odborné spracúvanie návrhov rozhodnutí a vykonávanie kontroly na úseku obrany štátu.

 

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť

Samostatné vedenie komplexnej agendy evidenčných úkonov súvisiacich s doplňovaním a mobilizáciou ozbrojených síl vojakmi v zálohe, odvedenými registrovanými občanmi a fyzickými osobami na plnenie pracovnej povinnosti. Spracovanie a tlač povolávacích rozkazov na výkon mimoriadnej služby, určovacích listov a ďalších dokumentov potrebných na zabezpečenie doplnenia ozbrojených síl vojakmi v zálohe a odvedenými registrovanými občanmi. Vedenie evidencie plánovaného určenia na ustanovenie do funkcie vojakov v zálohe, realizácia výberu vojakov v zálohe do aktívnych záloh. Samostatné vykonávanie kontrolnej činnosti a samostatné odborné spracovanie návrhov a opatrení na úseku obrany štátu.

 

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby
Košice – mestská časť Sever

 

 

Profil uchádzača

Predpoklady

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
ovládanie štátneho jazyka
bezúhonnosť

 

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov

Nie

 

 

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie

vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 

 

Požiadavky

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky

Áno

 

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť

Nie

 

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka

Nie

 

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami

vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Vyhradené“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

 

Ďalšie požiadavky

Svedomitosť a spoľahlivosť. Samostatnosť. Adaptabilita a flexibilita. Schopnosť pracovať pod tlakom. Rozhodovacia schopnosť. MS Word – užívateľ, MS Excel – užívateľ, MS Outlook – užívateľ, Internet – užívateľ • Ústavný zákon SNR č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov • Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov • Zákon NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov • Zákon NZ ČSSR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov • Zákon NR SR č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov • Zákon NR SR č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov • Zákon č. 569/2005 Z .z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov • Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov • Zákon NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov • Zákon NR SR č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov • Zákon NR SR č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov • Zákon NR SR č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Zoznam požadovaných dokumentov

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania
 6. Čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky
 7. Čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka.
 8. Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.

 

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobe

V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.

 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní

V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.

 • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)

V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.

 • s autentifikáciou (s použitím eID karty)

V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.

 

 

Informácie o výberovom konaní

Dátum vyhlásenia výberového konania

30.11.2017

 

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi

07.12.2017

 

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe

https://open.slovensko.sk/vk

 

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe

Okresný úrad Košice Komenského 52 041 26 Košice

 

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania

december 2017

 

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania

Okresný úrad Košice Komenského 52 041 26 Košice

 

Spôsob vykonania výberového konania

písomná časť a ústna časť

 

 

Kontaktná osoba

Meno

Mgr. Denisa Magyarová

 

Telefónne číslo

+4210556001243

Žiadosť o zaradenie do výberového konania