Ministerstvo vnútra SR: hlavný radca

 • Kdekoľvek

Služobný úrad

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

v y h l a s u j e

podľa § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

VONKAJŠIE VÝBEROVÉ KONANIE

Na obsadenie funkcie: Stála štátna služba, hlavný radca – vedúci zamestnanec, vedúci oddelenia.

Počet obsadzovaných miest: 1

Odbor štátnej služby: 2.17 Vnútro

Organizačný útvar: Oddelenie sprístupňovania archívnych dokumentov Štátneho archívu v Bratislave, sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Miesto výkonu práce: Križkova 7, 811 04 Bratislava.

Stručná charakteristika najnáročnejších činností:

Podieľa sa na vypracovaní výročnej správy archívu a ročného plánu práce archívu za zverený úsek; zodpovedá za komplexnú správnosť svojich rozhodnutí, predkladaných návrhov, dokumentov a materiálov; zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných a právnych predpisov a interných predpisov v rámci svojej rozhodovacej právomoci; zodpovedá za komplexnosť a vecnú správnosť vybavenia dožiadaní predložených archívu právnickými a fyzickými osobami; koordinuje odborné archívne činnosti oddelenia, podieľa sa na sprístupňovaní štruktúrou najzložitejších archívnych fondov a zabezpečuje vyhotovovanie archívnych pomôcok podľa medzinárodných noriem ISAD(G) a ISAAR, podieľa sa na tvorbe projektov spracovania a sprístupňovania archívnych fondov; zodpovedá za riadne vedenie evidencie archívneho dedičstva archívu v archívnom informačnom systéme prostredníctvom aplikačného programového vybavenia AFondy a elektronického archívu, aktuálnosť a správnosť údajov v nej; riaditeľovi archívu podáva návrhy na menovanie správcov archívnych fondov.

Spolupracuje s pracoviskami v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva; podieľa sa na výskumnom programe štátneho archívu; podieľa sa na informačnej, školiacej a propagačnej činnosti štátneho archívu.

Platové náležitosti:

Podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie uchádzača: Vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti: Znalosť maďarského alebo nemeckého jazyka, resp. latinského jazyka – vítaná

Počítačové znalosti: MS Windows – pokročilý, MS Office – pokročilý, Microsoft Outlook – na úrovni užívateľa Internet – na úrovni užívateľa

Požadované odborné znalosti:

Znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov, osobitne znalosti Ústavy Slovenskej republiky (č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov), zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, zákona č.122 /2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších.

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: Nevyžaduje sa.

Doplňujúce požiadavky na zamestnanca (osobnostné vlastnosti a zručnosti):

Samostatnosť, spoľahlivosť, organizačné a riadiace schopnosti, schopnosť pracovať s tímom, zodpovednosť, dodržiavanie morálnych zásad, empatia, komunikatívnosť, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, schopnosť osvojovať si nové veci a ďalej sa vzdelávať.

Informácie pre uchádzača (zoznam požadovaných dokladov):

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením referenčného čísla zverejnenej ponuky,
 • kópia vysvedčenia o štátnych skúškach spolu s kópiou vysokoškolského diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • kópia dokladu  alebo  čestné  vyhlásenie,  ktorými  uchádzač  preukazuje ovládanie cudzieho jazyka, ak služobný úrad určil túto požiadavku na vykonávanie štátnej služby na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie o tom, že štátnozamestnanecký pomer uchádzača nebol skončený z dôvodov § 52 ods. 1 písm. a, b, c, d) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti v dokladoch o vzdelaní a v životopise,
 • písomný súhlas, že materiály, ktoré uchádzač poskytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberu môže služobný úrad spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Ďalšie informácie o obsadzovanej pozícii (opise činností štátnozamestnaneckého miesta) poskytne:

PhDr. Lenka Pavlíková

Telefón: 02/57283111

E-mail:  lenka.pavlikova@minv.sk

Spôsob podania žiadosti:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania je možné podať písomne alebo elektronickými prostriedkami spolu so všetkými požadovanými dokladmi.

Pri zaslaní žiadosti elektronickými prostriedkami je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s dokladmi následne aj písomne poštou, alebo osobne, najneskôr v deň uskutočnenia výberového konania, pred jeho začatím.

Rozhodujúcim pre dodržanie termínu prihlásenia sa do výberového konania je dátum podania zásielky na pošte, vyznačený na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi elektronickými prostriedkami.

Uchádzač, ktorý nedoručí všetky požadované doklady spolu so žiadosťou v stanovenom termíne pre podanie žiadostí alebo nebude spĺňať požadované predpoklady na vykonávanie štátnej služby, nebude zaradený do výberového konania. Do výberového konania bude zaradený iba uchádzač, ktorý doručí všetky požadované doklady a súčasne bude spĺňať aj požadované predpoklady.

Dátum podania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi: Do 9. 2. 2017.

Označenie na obálke – referenčné číslo ponuky: SPOU-PO-Vk-2017/20

Na adresu: Ministerstvo vnútra SR personálny odbor sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Kontaktná osoba:

JUDr. Janka Borušovičová tel.: 02/509 44346

e-mail: janka.borusovicova@minv.sk