Ministerstvo vnútra SR: hlavný štátny radca

 • Kdekoľvek
Výberové konanie
Identifikátor výberového konania

VK/2017/210
Služobný úrad

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu

Pribinova  2
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
81272
Druh výberoveho konania

vonkajšie výberové konanie
Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie

štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby
Počet obsadzovaných miest

1
Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar

Oddelenie organizácie a právneho zastupovania vnútorného odboru Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave
Odbor štátnej služby

1.04 – Legislatíva
Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii

hlavný štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec

Nie
Druh štátnej služby

stála štátna služba
Najnáročnejšia činnosť

Právne zastupovanie ministerstva pred súdmi Slovenskej republiky na úrovni ministerstva.
Bližšie určená najnáročnejšia činnosť

Riešenie zložitej právnej agendy vo viacerých oblastiach práva súvisiacej s riešením občianskoprávnych, obchodnoprávnych a pracovnoprávnych záležitostí vrátane zastupovania ministerstva v právnych sporoch v konaní pred súdmi a verejnou správou vo všetkých veciach, ktoré sa ho dotýkajú.
Pravidelné miesto výkonu štátnej služby

Špitálska 14
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
812 28
Profil uchádzača
Predpoklady

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
ovládanie štátneho jazyka
bezúhonnosť
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov

Nie
Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad

Minimálna požadovaná prax je päť rokov.
Študijný odbor

právo
Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky

Áno
Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť

Áno
Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka

Nie
Vyžaduje sa odborná prax

Súdna, legislatívna prax, prax pri tvore všeobecne záväzných právnych predpisov, koncepčná a systémová činnosť pri tvorbe, uzatváraní a realizácií zmluvných vzťahov.
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami

vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Vyhradené“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto
Ďalšie požiadavky

Znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov a právnych predpisov z príslušného odboru štátnej služby, osobitne znalosti: Ústava Slovenskej republiky Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Občiansky zákonník Obchodný zákonník Správny poriadok Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, STN 01 6910 – Pravidlá písania a úpravy písomností, Vyhláška NBÚ č. 453/2007 o administratívnej bezpečnosti Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania

25.07.2017
Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi

31.07.2017
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe

https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe

Centrum podpory Bratislava, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania

22. 08. 2017
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
Spôsob vykonania výberového konania

písomná časť a ústna časť
Kontaktná osoba
Meno

Mgr. Simona Hurňanská
Telefónne číslo

+421961021604