Ministerstvo vnútra SR: hlavný štátny radca

 • Kdekoľvek

Funkcia: Dočasná štátna služba, hlavný štátny radca – odborník.

Počet obsadzovaných miest: 1

Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev.

Organizačný útvar: Kancelária Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Miesto výkonu práce: Cukrová 14, 811 08 Bratislava.

 

Stručná charakteristika najnáročnejších činností:

Plní úlohy ako expert senior – odborný konzultant.

Zodpovedá za činnosti spojené s implementáciou národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, realizovaného v rámci OP Efektívna verejná správa: pre oblasť participácie a participatívnej tvorby politík zabezpečuje a poskytuje poradenstvo pre pilotné projekty, odborne riadi aktívnu komunikáciu vo vzťahu k pracovným skupinám expertov v rámci implementácie pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík.

 

Platové náležitosti: Podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie uchádzača: Vysokoškolské II. stupňa.

Počítačové znalosti: Microsoft Office (Word, Excel, Outlook,  Internet, Power Point) – pokročilý.

 

Požadované odborné znalosti:

Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a právnych predpisov z príslušného odboru štátnej služby, najmä zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalších.

Ovládanie základných strategických dokumentov a legislatívy, predovšetkým týkajúcich sa európskych štrukturálnych a investičných fondov a miestnej a územnej samosprávy, osobitne znalosti Operačného programu Efektívna verejná správa a s ním súvisiace metodické pokyny, Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, programové obdobie 2014-2020 a ďalších.

 

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: Nevyžaduje sa.

Doplňujúce požiadavky zamestnanca (osobnostné vlastnosti a zručnosti):

Vyrovnaný postoj k vysokému pracovnému zaťaženiu, zodpovedný a tvorivý prístup k práci, spoľahlivosť, flexibilnosť, praktickosť, logickosť, schopnosť spolupráce a komunikácie s ľuďmi, reprezentačné vystupovanie, charakternosť, dodržiavanie morálnych noriem a záväzkov voči druhým.

 

Informácie pre uchádzača (zoznam požadovaných dokladov):

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením referenčného čísla zverejnenej ponuky,
 • kópia vysvedčenia o štátnych skúškach spolu s kópiou vysokoškolského diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie o tom, že štátnozamestnanecký pomer uchádzača nebol skončený z dôvodov § 52 ods. 1 písm. a, b, c, d) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo čestné vyhlásenie, že je občanom iného členského štátu Európskej únie alebo občanom štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občanom Švajčiarskej konfederácie,
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v dokladoch o vzdelaní a v životopise,
 • písomný súhlas, že materiály, ktoré uchádzač poskytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberu môže služobný úrad spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Ďalšie informácie o obsadzovanej pozícii (opise činností štátnozamestnaneckého miesta) poskytne:

Mgr. Skarlet Ondrejčáková

telefón: 02/509 44 983

E-mail:  skarlet.ondrejcakova@minv.sk

 

Spôsob podania žiadosti:

Žiadosť o zaradenie do výberu je možné podať písomne alebo elektronickými prostriedkami spolu so všetkými požadovanými dokladmi.

Pri zaslaní žiadosti elektronickými prostriedkami je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s dokladmi následne aj písomne poštou, alebo osobne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu, pred jeho začatím.

Rozhodujúcim pre dodržanie termínu prihlásenia sa do výberu je dátum podania zásielky na pošte, vyznačený na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi elektronickými prostriedkami.

Uchádzač, ktorý nedoručí všetky požadované doklady spolu so žiadosťou v stanovenom termíne pre podanie žiadostí alebo nebude spĺňať požadované predpoklady na vykonávanie štátnej služby nebude zaradený do výberu. Do výberu bude zaradený iba uchádzač, ktorý doručí všetky požadované doklady a súčasne bude spĺňať aj požadované predpoklady.

 

Dátum podania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi: Do 22. 2. 2017.

Označenie na obálke – referenčné číslo ponuky: SPOU-PO-Vk-2017/26

Na adresu:   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad Personálny odbor

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Kontaktná osoba:

JUDr. Janka Borušovičová tel.: 02/509 44346

e-mail:  janka.borusovicova@minv.sk