Ministerstvo vnútra SR: hlavný štátny radca

  • Kdekoľvek

Služobný úrad

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

v y h l a s u j e

podľa § 23 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V Ý B E R

Na obsadenie funkcie: Stála štátna služba, hlavný štátny radca.

Počet obsadzovaných miest: 1

Odbor štátnej služby: 2.17 Vnútro.

Organizačný útvar:

Oddelenie civilnej ochrany odboru civilnej ochrany a krízového plánovania sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Miesto výkonu práce: Drieňová 22, 826 04 Bratislava.

Stručná charakteristika najnáročnejších činností:

Tvorba stratégie a štátnej politiky na Ministerstve vnútra SR vrátane koncepčnej činnosti a tvorba pozičných dokumentov. Kontrolná, inšpekčná, dozorná činnosť a vykonávanie vnútorného auditu a vládneho auditu. Vybavovanie sťažností a petícií. Koordinovanie systému krízového riadenia s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom. Koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému a určovanie zásad a postupov čerpania prostriedkov Európskej únie. Tvorba zákonov a medzinárodných zmlúv na úseku krízového riadenia.

Platové náležitosti:

Podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie uchádzača: Vysokoškolské II. stupňa.

Jazykové znalosti: Jazyk anglický – na úrovni B1

Počítačové znalosti: Microsoft Office (Word, Excel, Outlook,  Internet, Power Point) – pokročilý.

Vodičský preukaz: Skupina „B“.

Požadované odborné znalosti:

Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a právnych predpisov z príslušného odboru štátnej služby, najmä zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov a ďalších.

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:

U úspešného uchádzača sa bude vyžadovať bezpečnostná previerka v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností pre stupeň utajenia „Tajné“.

Doplňujúce požiadavky zamestnanca (osobnostné vlastnosti a zručnosti):

Vyrovnaný postoj k vysokému pracovnému zaťaženiu, zodpovedný a tvorivý prístup k práci, spoľahlivosť, flexibilnosť, praktickosť, logickosť, schopnosť spolupráce a komunikácie s ľuďmi, reprezentačné vystupovanie, charakternosť, dodržiavanie morálnych noriem a záväzkov voči druhým.

Informácie pre uchádzača (zoznam požadovaných dokladov):

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením referenčného čísla zverejnenej ponuky,
  • kópia vysvedčenia o štátnych skúškach spolu s kópiou vysokoškolského diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • čestné vyhlásenie o tom, že štátnozamestnanecký pomer uchádzača nebol skončený z dôvodov § 52 ods. 1 písm. a, b, c, d) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu,
  • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
  • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v dokladoch o vzdelaní a v životopise,
  • písomný súhlas, že materiály, ktoré uchádzač poskytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberu môže služobný úrad spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Ďalšie informácie o obsadzovanej pozícii (opise činností štátnozamestnaneckého miesta) poskytne:

plk. Ing. Miloslav Ivica telefón: 02/4859 3295 fax: 02/4859 3340

E-mail:  miloslav.ivica@minv.sk

Spôsob podania žiadosti:

Žiadosť o zaradenie do výberu je možné podať písomne alebo elektronickými prostriedkami spolu so všetkými požadovanými dokladmi.

Pri zaslaní žiadosti elektronickými prostriedkami je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s dokladmi následne aj písomne poštou, alebo osobne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu, pred jeho začatím.

Rozhodujúcim pre dodržanie termínu prihlásenia sa do výberu je dátum podania zásielky na pošte, vyznačený na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi elektronickými prostriedkami.

Uchádzač, ktorý nedoručí všetky požadované doklady spolu so žiadosťou v stanovenom termíne pre podanie žiadostí alebo nebude spĺňať požadované predpoklady na vykonávanie štátnej služby nebude zaradený do výberu. Do výberu bude zaradený iba uchádzač, ktorý doručí všetky požadované doklady a súčasne bude spĺňať aj požadované predpoklady.

Dátum podania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi: do 18. 1. 2017.

Označenie na obálke – referenčné číslo ponuky: SPOU-PO-Vk-2017/8

Na adresu:   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad Personálny odbor

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Kontaktná osoba:

JUDr. Janka Borušovičová tel.: 02/509 44346

e-mail:  janka.borusovicova@minv.sk