Ministerstvo vnútra SR: odborný radca

  • Kdekoľvek

Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia:

Dočasná štátna služba – odborný radca

Odbor štátnej služby:

2.02 – Financie

Organizačný útvar:

Oddelenie  analýz,  finančných  a  kontrolných  činností  Odboru  školstva  Okresného  úradu

Bratislava

Miesto výkonu práce:

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

 

Hlavné činnosti:

Samostatná odborná špecializovaná činnosť spočívajúca najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie na úseku financovania škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu. Pripomienkovanie Koordinácia a zber údajov na realizáciu ustanovení zákona o financovaní škôl a školských zariadení, naplnenie dát pre databázy MŠVVaŠ SR potrebných k financovaniu podľa ustanovení zákona č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Vypracovanie návrhov na rozpočtové presuny v zmysle aktualizovaných databáz. Pripomienkovanie návrhov zákonov a noviel právnych predpisov. Poskytovanie odbornej poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam v oblasti financovania, rozpočtovníctva, výkazníctva a štatistických zisťovaní.

Spolupráca s inými organizačnými útvarmi, MŠVVaŠ SR, CP MV SR

 

Počet obsadzovaných miest:

1

 

Ponúkaný plat:

Podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a doplnení niektorých zákonov – platová trieda: 7 (671,50 € brutto)

 

Požiadavky na zamestnanca

Predpoklady prijatia do štátnej služby: vek min. 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, spĺňanie kvalifikačných predpokladov, ovládanie štátneho jazyka.

Kvalifikačné predpoklady:

vysokoškolské druhého stupňa  – ekonomického zamerania

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

  • vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, prístupnosť, spoľahlivosť, schopnosť pracovať v tíme, komunikatívnosť
  • ovládanie prác s počítačom: Excel – pokročilý, Word – pokročilý, Outlook – pokročilý, Internet – pokročilý.

 

Požadované doklady:

Žiadosť o prijatie do dočasnej štátnej služby Štruktúrovaný životopis

Písomný súhlas, že doklady, ktoré uchádzač poskytne v súvislosti so žiadosťou o prijatie môže služobný úrad spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Ďalšie požadované odborné poznatky:

znalosť zákonov najmä: zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach za oblasť alternatívnej služby, zákona č. 278/1993Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č.597/2003 Z. z. znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

 

Dátum podania žiadosti:

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zašlite najneskôr do 9.1.2017 písomne alebo elektronicky na emailovú adresu: zuzana.kosutova2@minv.sk

 

Informácie o spoločnosti

Ďalšie informácie:

Adresa:

Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

 

Kontaktná osoba:

Meno a priezvisko:  Ing. Zuzana Košútová

 

Telefón: 09610 46 073

E-mail:  zuzana.kosutova2@minv.sk