Ministerstvo vnútra SR: štátny radca

 • Kdekoľvek

Počet obsadzovaných miest: 1

Odbor štátnej služby: 1.01 Riadenie štátnej služby.

Organizačný útvar: Kancelária vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Miesto výkonu práce: Pribinova 2,  Bratislava.

 

Stručná charakteristika najnáročnejších činností:

Samostatná odborná činnosť v rozsahu pôsobnosti vedúceho služobného úradu ministerstva. Odborná príprava rozhodnutí na koordinovanie a usmerňovanie aktivít v rozsahu pôsobnosti vedúceho služobného úradu ministerstva. Odborná činnosť súvisiaca s tvorbou návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v príslušnom úseku.

Technicky a organizačne zabezpečuje plnenie úloh spojených s výkonom funkcie vedúceho služobného úradu ministerstva pri realizácii zákona č.400/2009  Z.  z.  o štátnej  službe a o zmene a doplnení niktorých zákonov v znení  neskorších  predpisov  a zákona  č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnenie niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov. V rozsahu pôsobnosti vedúceho služobného úradu ministerstva zabezpečuje súčinnosť s útvarmi ministerstva a zabezpečuje koordinovaný postup pri plnení úloh. Plní úlohy sekretariátu Kancelárie vedúceho služobného úradu MV SR vo vzťahu  k centrálnemu príjmu zásielok, predkladá vybavované veci na schválenie a podpis. Zabezpečuje príjem registratúrnych záznamov, ktoré eviduje v neutajovanom elektronickom systéme, prípadne denníku bez využitia elektronického systému. Vedie evidenciu registratúrnych záznamov, zabezpečuje činnosť na úseku utajovaných skutočností.

Eviduje úlohy vedúceho služobného úradu vyplývajúce z funkcie člena poradných orgánov ministra, z uznesení najvyšších štátnych orgánov, ako aj úlohy vyplývajúce z opatrení uložených na poradách. Kontroluje správnosť vedenia registratúrnych záznamov, organizačne zabezpečuje výkon vyraďovania registratúrnych záznamov a zabezpečuje jednotný postup plnenia úloh v požadovanom termíne. Centrálne za Kancelárie vedúceho služobného úradu MV SR predkladá návrh na vykonanie archívnej prehliadky a odvoz materiálov na skartovanie.

Vo vymedzenom rozsahu plní úlohy na úseku personálnej práce, posudzovanie nároku na dovolenku, prácu nadčas, pracovného voľna podľa Zákonníka práce. Vedie ich evidenciu, mesačne spracováva v elektronickom systéme výkaz o čerpaní dovoleniek štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a následne zasiela podklady na ďalšie spracovanie. Prijíma majetkové priznania, ktoré predkladajú štátni zamestnanci v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podieľa sa na zabezpečení úloh kancelárie ministra vnútra SR vyplývajúcich zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 

Platové náležitosti:

Podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie uchádzača:

Úplné stredné vzdelanie.

 

Počítačové znalosti:

Microsoft Word – pokročilý Microsoft Excel – pokročilý Microsoft Outlook – pokročilý

Internet – pokročilý

 

Požadované odborné znalosti:

Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a právnych predpisov z príslušného odboru štátnej služby; najmä zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov; zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, vyhlášky č. 628/2002 Z. Z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 311/2001 Z. z. a ďalších.

 

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:

U úspešného uchádzača sa bude vyžadovať bezpečnostná previerka v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností pre stupeň utajenia „Vyhradené“.

 

Doplňujúce požiadavky zamestnanca (osobnostné vlastnosti a zručnosti):

Vyrovnaný postoj k vysokému pracovnému zaťaženiu, zodpovedný a tvorivý prístup k práci, spoľahlivosť, flexibilnosť, praktickosť, logickosť, realizmus, schopnosť spolupráce a komunikácie s ľuďmi, charakternosť, dodržiavanie morálnych noriem a záväzkov voči druhým.

 

Informácie pre uchádzača (zoznam požadovaných dokladov):

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením referenčného čísla zverejnenej ponuky,
 • kópia vysvedčenia o maturitných skúškach iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie o tom, že štátnozamestnanecký pomer uchádzača nebol skončený z dôvodov § 52 ods. 1 písm. a, b, c, d) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo čestné vyhlásenie, že je občanom iného členského štátu Európskej únie alebo občanom štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občanom Švajčiarskej konfederácie,
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v dokladoch o vzdelaní a v životopise,
 • písomný súhlas, že materiály, ktoré uchádzač  poskytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberu môže služobný úrad spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Ďalšie informácie o obsadzovanej pozícii (opise činností štátnozamestnaneckého miesta) poskytne:

Ing.  Hana Klobučníková

Telefón: 02/509 44188

Fax:

E-mail:  hana.klobucnikova@minv.sk

 

Spôsob podania žiadosti: 

Žiadosť o zaradenie do výberu je možné podať písomne alebo elektronickými prostriedkami spolu so všetkými požadovanými dokladmi.

Pri zaslaní žiadosti elektronickými prostriedkami je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s dokladmi následne aj písomne poštou, alebo osobne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu, pred jeho začatím.

Rozhodujúcim pre dodržanie termínu prihlásenia sa do výberu je dátum podania zásielky na pošte, vyznačený na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi elektronickými prostriedkami.

Uchádzač, ktorý nedoručí všetky požadované doklady spolu so žiadosťou v stanovenom termíne pre podanie žiadostí alebo nebude spĺňať požadované predpoklady na vykonávanie štátnej služby nebude zaradený do výberu. Do výberu bude zaradený iba uchádzač, ktorý doručí všetky požadované doklady a súčasne bude spĺňať aj požadované predpoklady.

 

Dátum podania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi: Do 8. 3. 2017.

Označenie na obálke – referenčné číslo ponuky: SPOU-PO-Vk-2017/39

 

Na adresu:   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad Personálny odbor

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

 

Kontaktná osoba:

JUDr. Janka Borušovičová tel.: 02/509 44346

e-mail:  janka.borusovicova@minv.sk