Ministerstvo vnútra SR: štátny radca

 • Kdekoľvek

Služobný úrad

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

v y h l a s u j e

podľa § 23 ods. 1 a § 17 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

V Ý B E R

 

Na obsadenie funkcie: Dočasná štátna služba, štátny radca – odborník.

Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev.

Organizačný útvar: Odbor implementácie projektov úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Počet obsadzovaných miest s miestom výkonu práce: 4

1 miesto Nitra
1 miesto Prešov
1 miesta – Humenné
1 miesta – Michalovce

Uchádzač je povinný v prihláške označiť  miesto, o ktoré  sa  prihláškou s  uvedením  jeho konkrétneho  miesta zaradenie do výberu uchádza, výkonu práce.

Stručná charakteristika najnáročnejších činností:

 • Koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.
 • Zabezpečuje činnosti v rámci projektu zameraného na oblasť predprimárneho vzdelávania na úrovni odboru v rámci investičnej priority Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných rómskych komunít ako sú Rómovia operačného programu Ľudské zdroje.
 • Podieľanie sa na realizácii úloh Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyplývajúcich z pozície prijímateľa projektu zameraného na oblasť predprimárneho vzdelávania v súlade s príslušnými nariadeniami Európskej únie, delegovanými aktmi, implementačnými aktmi, usmerneniami úradu podpredsedu vlády SR ako centrálneho koordinačného úradu a Ministerstva financií SR ako certifikačného orgánu a orgánu auditu a sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR.

 

Ďalšie úlohy:

–   zabezpečovanie spolupráce medzi prijímateľom a užívateľom projektu v pridelených obciach a mestách v regióne,

 • koordinovanie, kontrolovanie a vyhodnocovanie práce asistentov učiteľa a iných osôb podieľajúcich sa na realizácii aktivít projektu v pridelenom regióne  s dôrazom  na  odbornosť  a  správnosť  vykonávaných činností a primeranosť postupov,
 • metodické usmerňovanie  a  poskytnutie  poradenstva  asistentom učiteľa a iným osobám podieľajúcim sa na realizácii aktivít projektu v pridelenom regióne,
 • organizovanie stretnutí asistentov učiteľa a iných osôb podieľajúcich sa na realizácii aktivít projektu v pridelenom regióne,
 • zabezpečenie zberu a spracovania sumárnych štatistík o výkone činnosti asistentov učiteľa a iných osôb podieľajúcich sa na realizácii aktivít projektu v pridelenom regióne a o riešených prípadoch,
 • zadávanie údajov z Karty účastníka do ITMS2014+ (do času plnej funkčnosti ITMS2014+ spracúvanie údajov v excelových tabuľkách),
 • vypracovanie a predkladanie podkladov za svoju činnosť projektovému manažérovi potrebné na vypracovanie ŽoP a monitorovacích správ,
 • spolupráca na výkone informačných a komunikačných aktivít projektu.

 

Platové náležitosti:

Podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie uchádzača: Vysokoškolské II. stupňa.

Počítačové znalosti: Microsoft Office (Word, Excel, Outlook,  Internet, PowerPoint) – pokročilý

Vodičský preukaz: Skupina „B“ – vítané

 

Požadované odborné znalosti:

Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a právnych predpisov z príslušného odboru štátnej služby; najmä zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov; zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších.

Znalosti z problematiky európskych štrukturálnych a investičných fondov a oblasť vládnych materiálov, týkajúcich sa rómskej problematiky osobitne: zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020, znalosť operačného programu Ľudské zdroje a ďalších.

 

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: Nevyžaduje sa.

 

Doplňujúce požiadavky zamestnanca (osobnostné vlastnosti a zručnosti):

Profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej práce, zodpovednosť, praktickosť a logickosť.

 

Informácie pre uchádzača (zoznam požadovaných dokladov):

 • písomná žiadosť  o zaradenie  do  výberu  s  uvedením  referenčného  čísla zverejnenej ponuky a miesta, o ktoré sa uchádzač uchádza, označeného konkrétnym miestom výkonu práce,
 • kópia vysvedčenia o štátnych skúškach spolu s kópiou vysokoškolského diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • kópia dokladu  alebo  čestné  vyhlásenie,  ktorými  uchádzač  preukazuje ovládanie cudzieho jazyka, ak služobný úrad určil túto požiadavku na vykonávanie štátnej služby na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste,
 • čestné vyhlásenie o požadovanej praxi, resp. pracovných skúsenostiach, ak služobný úrad určil túto požiadavku na vykonávanie štátnej služby na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie o tom, že štátnozamestnanecký pomer uchádzača nebol skončený z dôvodov § 52 ods. 1 písm. a, b, c, d) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo čestné vyhlásenie, že je občanom iného členského štátu Európskej únie alebo občanom štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občanom Švajčiarskej konfederácie,
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 • čestné  vyhlásenie o pravdivosti všetkých  údajov uvádzaných v žiadosti, v dokladoch o vzdelaní a v životopise v žiadosti,
 • písomný  súhlas, že  materiály ktoré  uchádzač poskytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberu môže služobný úrad spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Ďalšie informácie o obsadzovanej pozícii (opise činností štátnozamestnaneckého miesta) poskytne:

Mgr. Alexandra Rigóová

Telefón: 02/509 44962

Fax: 02/509 44979

E-mail:  alexandra.rigoova@minv.sk

 

Spôsob podania žiadosti: Žiadosť o zaradenie do výberu je možné podať písomne alebo elektronickými prostriedkami spolu so všetkými požadovanými dokladmi.

 

Pri zaslaní žiadosti elektronickými prostriedkami je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s dokladmi následne aj písomne poštou, alebo osobne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu, pred jeho začatím.

Rozhodujúcim pre dodržanie termínu prihlásenia sa do výberu je dátum podania zásielky na pošte, vyznačený na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi elektronickými prostriedkami.

Uchádzač, ktorý nedoručí všetky požadované doklady spolu so žiadosťou v stanovenom termíne pre podanie žiadostí alebo nebude spĺňať požadované predpoklady na vykonávanie štátnej služby nebude zaradený do výberu. Do výberu bude zaradený iba uchádzač, ktorý doručí všetky požadované doklady a súčasne bude spĺňať aj požadované predpoklady.

 

Dátum podania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi: Do 22. 11. 2016.

Označenie na obálke – referenčné číslo ponuky: SPOU-PO-Vk-2016/217

Na adresu:   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad Personálny odbor

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Kontaktná osoba:

JUDr. Janka Borušovičová

tel.: 02/509 44346, 02/509 44237 e-mail:  janka.borusovicova@minv.sk

 

Ďalšie voľné pracovné miesta nájdete tu.