MZVEZ SR: Generálny štátny radca

Názov www stránky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Organizačný útvar: oddelenie procesných analýz (OPAN)
Odbor štátnej služby: 2.25 – Zahraničné veci
Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec: vedúci oddelenia

Najnáročnejšia činnosť:

  • Tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:

  • riadenie oddelenia procesných analýz v rámci odboru analýz a plánovania;
  • tvorba procesných analýz v oblasti zahraničnej a európskej politiky SR pre potreby prijímania zásadných opatrení na úrovni ministerstva, identifikovanie prioritných cieľov a merateľných ukazovateľov pre ich dosahovanie a vyhodnocovanie ich plnenia;
  • koncepčná činnosť, tvorba strategických zámerov, pozičných dokumentov a navrhovanie zásadných opatrení s medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva;
  • zabezpečovanie analytického servisu pre potreby politického vedenia rezortu s dôrazom na analýzu procesov v rámci rezortu a formulovanie návrhov na ich optimalizáciu v oblasti prierezových rezortných politík, investično-rozpočtových otázok a v oblasti ľudských zdrojov;
  • navrhovanie opatrení na dosiahnutie adekvátneho finančného, materiálno-technického a personálneho zabezpečenia úloh rezortu;
  • koordinácia spolupráce oddelenia procesných analýz s útvarmi vykonávajúcimi politické plánovanie a strategickú zahraničnopolitickú analýzu s cieľom zabezpečiť synergiu vnútorného chodu rezortu a jeho vonkajšieho pôsobenia

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka:

  • Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
  • ďalší cudzí jazyk (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 27.07.2021

U P O Z O R N E N I E :
UCHÁDZAČ SA PRIHLASUJE DO VÝBEROVÉHO KONANIA PODANÍM ŽIADOSTI O ZARADENIE DO VÝBEROVÉHO KONANIA (spolu so všetkými požadovanými dokumentami), V TERMÍNE DO: 27.07.2021

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE o požadovanom spôsobe podania žiadosti o zaradenie do výberového konania, požadovaných dokumentoch, profile uchádzača a ďalšie požiadavky a informácie ohľadom výberového konania sú uvedené na stránke:

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/30998

Kontaktná osoba
Meno: Mgr. Gabriela Babirátová
Telefónne číslo: +42159782116

 

Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

To apply for this job please visit open.slovensko.sk.