Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR: Odbor analýz a plánovania

Názov www stránky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Identifikátor výberového konania: VK/2019/921

Služobný úrad: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Sídlo služobného úradu:

Hlboká cesta 2
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
83336

Druh výberoveho konania: vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest: 1

 

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste

Organizačný útvar: Odbor analýz a plánovania (ANAP)

Nadriadený organizačný útvar: Sekcia ministra (SEMI)

Odbor štátnej služby: 2.25 – Zahraničné veci

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný radca

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je dočasne vyslaný na vykonávanie štátnej služby do cudziny

Najnáročnejšia činnosť: Špecializovaná činnosť spočíva najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti MZV a EZ SR.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:

 • monitoring globálneho zahraničnopolitického diania;
 • vypracúvanie analýz, plánovanie a vyhodnocovanie zahraničnej politiky SR;
 • aktívna práca so sociálnymi médiami;
 • tvorba a koordinovanie koncepcií a programov rozvoja v oblasti multilateralizmu, bezpečnosti a transatlantických vzťahov;
 • vypracúvanie podkladov pre najvyšších ústavných činiteľov SR a najvyššie vedenie MZV a EZ SR, vrátane vystúpení v cudzom jazyku.

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby:

Hlboká cesta 2
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
83336

 

Profil uchádzača

Predpoklady:

 • vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 

Požiadavky

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Áno

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka

 • Anglický (C1 – Úroveň pokročilá)
 • Ďalší cudzí jazyk (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky

 • dôkladná znalosť práce s PC s dôrazom na aktívne ovládanie prezentačných komponentov MS Office a ďalších relevantných programov;
 • analytické, koncepčné a strategické myslenie;
 • samostatnosť;
 • svedomitosť a spoľahlivosť;
 • schopnosť pracovať pod tlakom;
 • aktívna znalosť práce so sociálnymi médiami a dôkladná orientácia v ich prostredí.

 

Zoznam požadovaných dokumentov

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 • Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
 • Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 • Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu
 • Kópia diplomu alebo vysvedčenia o vykonaní jazykovej skúšky alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni;
  Čestné vyhlásenie (na jednom liste formátu A4) o: 1. – pravdivosti všetkých uvádzaných údajov a dokladov; 2. – štátnom občianstve SR.

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobe: V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní: V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
 • bez autentifikácie (bez použitia eID karty): V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
 • po autentifikácii (s použitím eID karty): V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.

 

Informácie o výberovom konaní

Dátum vyhlásenia výberového konania: 06.02.2019

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 13.02.2019

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Hlboká cesta 83336 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: 26.2.2019 (termín je orientačný)

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: MZVaEZ SR

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť
Iné

 • UPOZORNENIE pre uchádzačov, ktorí majú diplom o vzdelaní zo zahraničnej univerzity na potrebu dodržania požiadaviek uvedených vo vyhlásení VK v časti „Zoznam požadovaných dokumentov – písm. e)“.
 • Vo výberovom konaní sa bude overovať znalosť dvoch cudzích jazykov.

 

Kontaktná osoba

Meno: Mgr. Martina Kosnáčová

Telefónne číslo: +421259782115

*Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

To apply for this job please visit open.slovensko.sk.