Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR: Odbor európskych politík 1

Názov www stránky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Identifikátor výberového konania: VK/2019/1179

Služobný úrad: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Sídlo služobného úradu:

Hlboká cesta 2
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
83336

Druh výberoveho konania: vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest: 1

 

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste

Organizačný útvar: Odbor európskych politík 1 (EUPO1)

Nadriadený organizačný útvar: Sekcia európskych záležitostí (SEZA)

Odbor štátnej služby: 2.25 – Zahraničné veci

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný radca

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Najnáročnejšia činnosť: Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ministerstva. Koordinovanie častí zložitých systémov v ministerstve.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: V rámci zverenej agendy v oblasti európskych záležitostí a v oblasti bilaterálnych vzťahov s určenými členskými štátmi v teritoriálnej pôsobnosti EUPO1 realizuje úlohy, najmä:

 • prispieva k tvorbe koncepcie a definovaniu cieľov zahraničnej politiky SR;
 • participuje na príprave strategických, koncepčných a pozičných dokumentov SR;
 • prispieva k presadzovaniu zahranično-politických záujmov SR, participuje na posudzovaní realizácie cieľov zahraničnej politiky SR, sleduje a napomáha pri plnení úloh a priorít SR v EÚ v príslušnej oblasti;
 • zaoberá sa multisektorálnymi aspektmi agendy a zabezpečuje jej koherenciu s inými pozičnými a strategickými dokumentmi EÚ a SR;
 • monitoruje vývoj v oblasti politík EÚ a v oblasti bilaterálnych relácií, ktoré zastrešuje;
 • sleduje a vyhodnocuje zasadnutia príslušných sektorálnych pracovných skupín EÚ a pracuje so závermi jednotlivých formácií rady EÚ a Európskej rady v určenej oblasti;
 • podieľa sa na koordinácii činnosti SZ SR pri EÚ a ZÚ SR a vyhodnocuje ich činnosť;
 • spolupracuje s relevantnými rezortmi a ÚOŠS;
 • podieľa sa na príprave stanovísk, analýz a podkladových materiálov pre predstaviteľov SR na rokovania na vnútroštátnej úrovni, na rokovania s predstaviteľmi inštitúcií EÚ a na rokovania s predstaviteľmi členských štátov EÚ;
 • vypracúva podkladové materiály v príslušnej oblasti, stanoviská k materiálom iných organizačných útvarov MZVEZ SR a iných rezortov SR;
 • v určených oblastiach zastupuje MZVEZ SR v rezortných a nadrezortných koordinačných skupinách a orgánoch;
 • plní úlohy a podieľa sa na príprave rokovaní predstaviteľov SR vo vzťahu k príslušnému teritóriu, vrátane organizačnej a protokolárnej prípravy;
 • podieľa sa na príprave a vykonávaní medzinárodných zmluvných dokumentov a legislatívnych opatrení na úrovni MZVaEZ SR;
 • zodpovedá za koordináciu plnenia úloh vyplývajúcich z medzinárodných rokovaní najvyšších predstaviteľov SR a zástupcov rezortov SR, z medzinárodných dokumentov na zverenom úseku agendy, eviduje a vykazuje plnenie príslušných úloh;
 • vedie dokumentáciu v oblasti bilaterálnych vzťahov;
 • spolupracuje a udržiava pracovné kontakty s inými rezortmi SR a s predstaviteľmi diplomatického zboru v SR.

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby:

Hlboká cesta 2
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
83336

 

Profil uchádzača

Predpoklady:

 • vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 

Požiadavky

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Áno

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka

 • Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
 • Ďalší cudzí jazyk (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky

 • základné znalosti o celkovom fungovaní EÚ, úlohách inštitúcií EÚ, znalosť problematiky EÚ;
 • predchádzajúca prax v oblasti EÚ záležitostí a medzinárodných vzťahov vítaná;
 • analytické schopnosti – schopnosť monitorovať a analyzovať aktuálny vývoj v EÚ a vybraných ČK EU;
 • analytické, koncepčné a strategické myslenie, koordinačné schopnosti, svedomitosť, motivácia, samostatnosť, komunikačné zručnosti, schopnosť pracovať pod tlakom;
 • znalosť práce s PC.

 

Zoznam požadovaných dokumentov

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 • Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
 • Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 • Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu
 • Kópia diplomu alebo vysvedčenia o vykonaní jazykovej skúšky alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni;
  Čestné vyhlásenie (na jednom liste formátu A4) o: 1. – pravdivosti všetkých uvádzaných údajov a dokladov; 2. – štátnom občianstve SR.

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobe: V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní: V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
 • bez autentifikácie (bez použitia eID karty): V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
 • po autentifikácii (s použitím eID karty): V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.

 

Informácie o výberovom konaní

Dátum vyhlásenia výberového konania: 15.02.2019

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 22.02.2019

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Hlboká cesta 83336 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: 14. 3. 2019

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: MZVEZ SR

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Iné

1. UPOZORNENIE pre uchádzačov, ktorí majú diplom o vzdelaní zo zahraničnej univerzity na potrebu dodržania požiadaviek uvedených vo vyhlásení VK v časti „Zoznam požadovaných dokumentov – písm. e)“.

2. Vo výberovom konaní sa bude overovať znalosť dvoch cudzích jazykov. 3. Uchádzači podávajúci žiadosť o zaradenie do výberového konania v listinnej podobe: v žiadosti o zaradenie do výberového konania je potrebné uvádzať všetky náležitosti v súlade s § 3 vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach v platnom znení.

 
Kontaktná osoba

Meno: Mgr. Martina Kosnáčová

Telefónne číslo: +421259782115

 

*Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

To apply for this job please visit open.slovensko.sk.