Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí: hlavný štátny radca

 • Kdekoľvek
Výberové konanie
Identifikátor výberového konania: VK/2017/2026
Služobný úrad: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu: Hlboká cesta 2, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 83336
Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie
Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby
Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar: Odbor verejného obstarávania
Nadriadený organizačný útvar: Sekcia ekonomiky a všeobecnej správy
Odbor štátnej služby: 2.25 – Zahraničné veci
Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec: Nie
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Najnáročnejšia činnosť: Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti hospodárenia a nakladania s majetkom štátu na úrovni ministerstva. Tvorí zákony v oblasti hospodárenia a nakladania s majetkom štátu na úrovni ministerstva.
Bližšie určená najnáročnejšia činnosť

– Tvorí koncepcie plánov a legislatívnych opatrení v oblasti hospodárenia a nakladania s majetkom štátu vo vlastníctve SR. – Vykonáva koncepciu súvisiacu so zabezpečením tovarov, služieb a prác súvisiacich so správou a prevádzkou majetku v zahraničí. – Koncepčné systémové spracúvanie poznatkov z koordinovaní a s vyústením návrhov na tvorbu legislatívneho riešenia v oblasti verejného obstarávania. – Organizuje a koordinuje medzinárodné súťaže uverejnené vo Vestníku Úradu pre úradné publikácie Európskych spoločenstiev. – Koordinuje proces posudzovania správnosti priebehu výberových konaní na diplomatických misiách SR v zahraničí a navrhuje postup v procese verejného obstarávania tak, aby boli dodržané platné právne predpisy, interne predpisy a aby bola zachovaná efektívnosť a transparentnosť obstarávacieho procesu. – Koordinuje diplomatické misie SR v zahraničí (zastupiteľské úrady SR, generálne konzuláty SR, stále misie SR a slovenské inštitúty SR v zahraničí) v procese uzatvárania zmlúv v oblasti správy prevádzky majetku vo vlastníctve SR v zahraničí. – Tvorí zákony v oblasti hospodárstva a nakladania s majetkom štátu na úrovni ministerstva.
Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Hlboká cesta 2, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 83336

Profil uchádzača
Predpoklady

 • vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Áno

Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Áno
Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie
Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto
Ďalšie požiadavky

– znalosť právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania, najmä zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, – znalosť práce s PC – Windows, Excel, PowerPoint, MS Office, Internet, – ovládanie práce s Elektronickým kontraktačným systémom, systémom EVO, – znalosti v oblasti Európskej únie a fungovania jej štruktúr, – vítaná prax a skúsenosti v oblasti kontroly verejného obstarávania, – vítaná prax v oblasti implementácie fondov EÚ, – znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov, osobitne znalosti Ústavy SR (č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov), zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, zákona č.122 /2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. – svedomitosť, spoľahlivosť, analytické, koncepčné a strategické myslenie.
Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania
 6. Kópia diplomu alebo vysvedčenia o vykonaní jazykovej skúšky alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni,
 7. Čestné vyhlásenie (na jednom liste formátu A4) o: 1. pravdivosti všetkých uvádzaných údajov a dokladov, 2 – štátnom občianstve SR

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
 
Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania: 13.10.2017
Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 23.10.2017
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Hlboká cesta 83336 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: 7.11.2017
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba: Mgr. Martina Kosnáčová: +421259782115