Ministerstvo zdravotníctva SR: štátny radca

 • Kdekoľvek
Výberové konanie
Identifikátor výberového konania: VK/2017/1869

Služobný úrad: Ministerstvo zdravotníctva SR

Sídlo služobného úradu: Limbová 2, Bratislava – mestská časť Nové Mesto, 83752

Druh výberoveho konania: vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar: Útvar kontroly, vládneho auditu a sťažností

Odbor štátnej služby: 1.07 – Kontrola, dozor, sťažnosti, petície a audit

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: štátny radca

Vedúci štátny zamestnanec: Nie

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, alebo na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku

Najnáročnejšia činnosť: Vybavovanie sťažností a petícií na úrovni Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a kontrolná a dozorná činnosť na úrovni Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť

Vybavovanie sťažností a petícií na úrovni ministerstva. Vykonávanie kontrolnej a dozornej činnosti v zmysle platnej legislatívy (zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Limbová 2, Bratislava – mestská časť Nové Mesto, 83752

Profil uchádzača
Predpoklady

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
ovládanie štátneho jazyka
bezúhonnosť
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Nie

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Nie

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky: svedomitosť a spoľahlivosť, komunikačné zručnosti, samostatnosť

Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania: 09.10.2017

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 16.10.2017

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 83752 Bratislava

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: november 2017

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 83752 Bratislava

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba: Ing. Silvia Šťasná, +421259373395