Ministerstvo životného prostredia: hlavný štátny radca

  • Kdekoľvek

Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu: Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35
Druh štátnej služby: stála štátna služba, hlavný štátny radca
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta: výberom
Odbor štátnej služby: 2.20 Životné prostredie
Organizačný útvar: 1.5 Inštitút environmentálnej politiky

Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta:

Tvorba, posudzovanie, rozpracovanie a presadzovanie koncepcií a programov dlhodobého rozvoja v oblasti ekonomických nástrojov v životnom prostredí. Tvorba stratégie a štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni ministerstva so zameraním na ekonomické aspekty problematiky. Príprava a presadzovanie pozícií SR k strategickým dokumentom v oblasti uplatňovania a implementácie ekonomických nástrojov na úrovni ústredného orgánu štátnej správy, v pracovných skupinách a výboroch zriadených Európskou komisiou alebo Radou Európskej únie a v pracovných skupinách zriadených OECD. Spracovávanie a analýza údajov a dát v oblasti životného prostredia. Príprava kvantitatívnych výstupov a podkladov pre analýzu politík a nástrojov v oblasti životného prostredia.

Charakteristika najnáročnejšej činnosti:

Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva.Príprava podkladov a analýz pre tvorbu stratégií a zámerov v oblasti uplatňovania ekonomických nástrojov ochrany životného prostredia, vrátane scenárov a možných opatrení a vo vzájomných väzbách na hospodárstvo SR a iné skutočnosti. Príprava ekonomických analýz v oblasti životného prostredia. Súčinnosť a koordinácia prípravy pozícií SR k strategickým dokumentov pre oblasť ekonomických nástrojov a „zeleného rastu“ s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom v spolupráci s inými ústrednými orgánmi štátnej správy a relevantnými odbornými inštitúciami.

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti:
Znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákona č. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti. Ovládanie práce s PC, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: anglický jazyk – úroveň C1

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:

Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
– kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
– profesijný štruktúrovaný životopis,
– originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. jeho overená fotokópia
– čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
čestné vyhlásenie o štátnom občianstve podľa § 3 zákona č.400/2009 Z.z. o štátnej službe
– čestné vyhlásenie o ovládaní anglického jazyka,
– čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
– písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom realizácie výberu, v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín podania žiadosti do 10 dní odo dňa vyhlásenia výberu (do 15. decembra 2016). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02 5956 2369
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/44V/2016

Ďalšie pracovné ponuky MŽP SR.