Ministerstvo životného prostredia SR: hlavný štátny radca

 • Kdekoľvek
Výberové konanie
Identifikátor výberového konania: VK/2017/156

Služobný úrad: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sídlo služobného úradu:

Námestie Ľ. Štúra 1
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
81235
Druh výberoveho konania: vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie:

štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie
Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar: Odbor koordinácie záležitostí EÚ

Nadriadený organizačný útvar: Sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov

Odbor štátnej služby: 1.03 – Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskej únie

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný štátny radca

Vedúci štátny zamestnanec: Nie

Druh štátnej služby:

dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, alebo na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku
Najnáročnejšia činnosť:

Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva.
Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:

Koncepčná a koordinačná činnosť na úrovni ministerstva vyplývajúca z členstva SR v EÚ v oblasti ochrany životného prostredia v nadväznosti na politiku a rozhodovacie procesy EÚ. Koordinácia a príprava rámcových pozícií, inštrukcií a mandátov pre rozhodovacie procesy v EÚ, Coreper a Ministerské Rady pre ŽP najmä v oblasti ochrany prírody a biodiverzity, vodnej politiky a geológie. Zabezpečuje tiež koordináciu agendy: environmentálne zaťažených území, ochrany pôdy, lesníctva a spoločnej poľnohospodárskej politiky. „
Pravidelné miesto výkonu štátnej služby:

Námestie Ľ. Štúra 1
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
81235
Profil uchádzača
Predpoklady:

 • vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

Kvalifikačné predpoklady:
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa

Študijný odbor: nevyžaduje sa

Požiadavky:
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky

Nie
Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť

Áno
Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka

Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami

nevyžaduje sa
Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania
 6. kópia dokladu o dosiahnutí požadovanej znalosti cudzieho jazyka – anglický jazyk B2

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania

20.07.2017
Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi

27.07.2017
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe

https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe

Námestie Ľ. Štúra 81235 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania

9. augusta 2017
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania

Bratislava, Ministerstvo životného prostredia Nám. Ľ. Štúra 1
Spôsob vykonania výberového konania

písomná časť a ústna časť
Kontaktná osoba
PhDr. Jana Hruštincová
+421259562369