Ministerstvo životného prostredia SR: hlavný štátny radca

  • Kdekoľvek

Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Koordinácia v oblasti čerpania výdavkov z rozpočtových a mimorozpočtových zdrojov, činnosti v oblasti problematiky účtovníctva, činnosti v oblasti výkazníctva, Štátnej pokladnice, činností pri finančnom zúčtovaní vzťahov so ŠR, pri výkone predbežnej finančnej kontroly, podieľanie sa na vypracovaní interných predpisov, analytických a strategických materiálov v oblasti hospodárenia organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti ministerstva, vypracovávanie stanovísk k materiálom.
Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Koncepčná činnosť a koordinovanie systému v oblasti výkazníctva ministerstva a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, pričom plnenie činností je spojené aj s čerpaním prostriedkov Európskej únie.
Organizačný útvar: odbor účtovníctva
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Schopnosť prijímať rozhodnutia, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti, pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, ovládanie Microsoft Office – Word a Excel, ekonomického informačného systému – SAP, informačného systému Štátnej pokladnice a Centrálneho konsolidačného systému.
Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
– kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
– profesijný štruktúrovaný životopis,
– originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
– čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
– čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe,
– čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
– písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je do 10 dní odo dňa vypísania výberu
(do 19. marca 2017). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): Ing. Lucia Kutáková, 02/ 59 56 2535
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/ 21V/2017

Ďalšie výberové konania nájdete TU!!!