Ministerstvo životného prostredia SR: riaditeľ odboru

 • Kdekoľvek
Výberové konanie
Identifikátor výberového konania: VK/2017/1484

Služobný úrad: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sídlo služobného úradu: Námestie Ľ. Štúra 1, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81235

Druh výberoveho konania: vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar: odbor helpdesk

Nadriadený organizačný útvar: sekcia informatiky

Odbor štátnej služby: 1.05 – Informatika (sociálno-ekonomické informácie, štátny informačný systém)

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný štátny radca

Vedúci štátny zamestnanec: riaditeľ odboru

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Najnáročnejšia činnosť: Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť

Riadenie systému prevádzky informačných systémov MŽP SR. Príprava podkladov a vstupov pre zabezpečenie prevádzky informačných systémov MŽP SR. Zbieranie a analýza informácií o prevádzke IS, narušeniach a problémoch systémov a navrhovanie spôsobov riešenia a zlepšenia. Vedenie evidencie v rámci technického vybavenia používateľov informačného systému MŽP SR. Vykonáva a plní ďalšie pracovné úlohy uložené priamym nadriadeným, súvisiace s dohodnutým druhom práce. Riadenie technickej podpory pri implementácii a projektoch nasadzovania nových aplikácií.
Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Námestie Ľ. Štúra 1, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 81235

Profil uchádzača
Predpoklady

 • vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa

Študijný odbor: nevyžaduje sa

Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Áno

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Nie

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky: analytické, koncepčné a strategické myslenie, riadiace schopnosti, samostatnosť, adaptabilita a flexibilita, schopnosť pracovať pod tlakom

Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania: 22.09.2017

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 28.09.2017

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Námestie Ľ. Štúra 81235 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: 10/2017

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Námestie Ľ. Štúra 81235 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba: PhDr. Jana Hruštincová, +421259562369