MK SR: Generálny štátny radca – generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva

  • Kdekoľvek

Stručný opis činností: Tvorba štátnej politiky, zákonov, legislatívnych opatrení, koncepcií a programov dlhodobého rozvoja knižničného systému Slovenskej republiky, sústavy múzeí a galérií, výskumu a vývoja v kultúre, ochrany, obnovy, využívania a prezentácie pamiatkového fondu, osvety, nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúrnych práv znevýhodnených skupín obyvateľstva na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.
Organizačný útvar: sekcia kultúrneho dedičstva.
Druh štátnej služby: stála štátna služba.
Odbor štátnej služby: 2.07 Kultúra
Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie.

Predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 zákona:
a. občianstvo Slovenskej republiky, občianstvo iného členského štátu Európskej únie, občianstvo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občianstvo Švajčiarskej konfederácie,
b. dosiahnutie veku 18 rokov,
c. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d. bezúhonnosť v zmysle § 19 ods. 3 zákona,
e. kvalifikačný predpoklad vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,
f. ovládanie štátneho jazyka.

Ďalšie požiadavky potrebné na riadne vykonávanie štátnej služby podľa opisu činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta:
– znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti kultúry: múzeí a galérií, knižníc, ochrany pamiatkového fondu, osvetovej činnosti,
– znalosti z oblasti kultúrneho dedičstva,
– riadiaca prax najmenej 3 roky,
– odborná prax v oblasti kultúrneho dedičstva najmenej 5 rokov,
– znalosť zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
– riadiace a organizačné schopnosti, tvorivosť, komunikatívnosť, znalosť práce s PC.

Zoznam požadovaných dokladov a listín:
a. žiadosť o zaradenie do výberového konania,
b. kópia diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
c. profesijný štruktúrovaný životopis,
d. kópiu výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace,
e. písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
f. písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
g. písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, občianstve iného členského štátu Európskej únie, občianstve štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občianstve Švajčiarskej konfederácie,
h. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, v diplome, vo vysvedčení alebo v inom predloženom doklade alebo predloženej listine,
i. písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov na účely výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Do výberového konania budú zaradení len tí uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby a zaslali v určenom termíne žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady a listiny služobnému úradu.
Uchádzač, ktorý zaslal žiadosť s požadovanými dokladmi a listinami elektronickými prostriedkami, je povinný najneskôr v deň konania výberového konania pred jeho uskutočnením doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a listinami služobnému úradu aj písomne.
Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania, požadovaných dokladov a listín: najneskôr do 18. júla 2016. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, dátum podania v podateľni služobného úradu alebo dátum doručenia žiadosti elektronickými prostriedkami, pričom ak je žiadosť podaná elektronickými prostriedkami, musí byť služobnému úradu spolu s požadovanými dokladmi a listinami doručená aj písomne najneskôr v deň uskutočnenia výberového konania, a to pred začatím samotného výberového konania.
Miesto podania žiadosti: písomne na adresu Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP č. 33, Bratislava, PSČ 813 31 alebo osobne v podateľni Ministerstva kultúry SR, Nám. SNP č. 33, Bratislava alebo elektronicky na emailovú adresu: ou@culture.gov.sk.

Pri zasielaní súborov v prílohe e-mailu je potrebné dodržiavať nasledujúce štandardy v súlade s výnosom o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy:
1. pre textové súbory – formát Rich Text Format (.rtf), Hypertext Markup Language (.html, .htm) podľa World Wide Web Consortium (W3C), Portable Document Format (.pdf) minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 1.5, Open Document Format (.odt) vo verzii 1.0, Text Format (.txt) v kódovaní UTF-8,
2. pre grafické súbory – formát Graphics Interchange Format (.gif), Portable Network Graphics (.png), Joint Photographic Experts Group (.jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .jfi, .jif), Tagged Image File Format (.tif, .tiff),gif, jpg, png, tif
3. pre kompresiu súborov – formát ZIP (.zip) vo verzii 2.0 alebo samorozbaľovací ZIP vo verzii 2.0, TAR (.tar), GZIP (.gz), TAR kombinovaný s GZIP (.tgz, .tar.gz)
Zasielané súbory v prílohe musia byť maximálne do 8 MB.

Po doručení Vášho e-mailu Vám bude zaslané potvrdenie o doručení e-mailu.
Na obálke a v žiadosti je potrebné uviesť číslo výberového konania: VK 2016/10
Ďalšie informácie: na tel. č. 02/204 82 205