MK SR – Hlavný štátny radca, Odbor projektového riadenia

  • Kdekoľvek

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje výber podľa § 23 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta v služobnom úrade Ministerstva kultúry Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave:

Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca

Stručný opis činností: Koncepčná, metodická a koordinačná činnosť v oblasti riadenia projektov z fondov Európskeho spoločenstva, finančného nástroja Európskeho hospodárskeho priestoru a finančného nástroja Nórskeho kráľovstva, Švajčiarskeho finančného mechanizmu na úrovni ústredného orgánu štátnej správy. Organizačný útvar: odbor projektového riadenia

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Odbor štátnej služby: 2.02 Financie.

Predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 zákona:

a. občianstvo Slovenskej republiky, občianstvo iného členského štátu Európskej únie, občianstvo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občianstvo Švajčiarskej konfederácie,

b. dosiahnutie veku 18 rokov,

c. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

d. bezúhonnosť v zmysle § 19 ods. 3 zákona,

e. kvalifikačný predpoklad vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,

f. ovládanie štátneho jazyka,

Ďalšie požiadavky potrebné na riadne vykonávanie štátnej služby podľa opisu činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta:

Znalosť zákona č. 323/2015 Z. z. Zákon o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov, 357/2015 Z. z. Zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č 520/2006 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť Partnerskej dohody o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014 – 2020, znalosť práce s PC, tvorivosť, komunikatívnosť, flexibilita, operačné programy EVS, OPII, 305/2013 Z. z. o Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), 214/2014 Z. z. – Zákon o správe a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečin

Zoznam požadovaných dokladov:

a. žiadosť o zaradenie do výberu,

b. kópia diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c. min. PRINCE 2 Foundation certificate in Project Management alebo ekvivalent a vyššie stupne,

d. profesijný štruktúrovaný životopis,

e. kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace,

f. písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,

g. písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

h. písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, občianstve iného členského štátu Európskej únie, občianstve štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občianstve Švajčiarskej konfederácie,

i. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, v diplome, vo vysvedčení alebo v inom predloženom doklade alebo predloženej listine,

j. písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov na účely výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Do výberu budú zaradení len tí uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady na vykonávanie štátnej služby a zaslali v určenom termíne žiadosť o zaradenie do výberu a všetky požadované doklady a listiny služobnému úradu.

Uchádzač, ktorý zaslal žiadosť s požadovanými dokladmi a listinami elektronickými prostriedkami, je povinný najneskôr v deň konania výberu pred jeho uskutočnením doručiť žiadosť s požadovanými dokladmi a listinami služobnému úradu aj písomne.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberu, požadovaných dokladov a listín: najneskôr do 5. októbra 2016. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, dátum podania v podateľni služobného úradu alebo dátum doručenia žiadosti elektronickými prostriedkami, pričom ak je žiadosť podaná elektronickými prostriedkami, musí byť služobnému úradu doručená spolu s požadovanými dokladmi a listinami aj písomne najneskôr v deň uskutočnenia výberu, a to pred začatím samotného výberu.

Miesto podania žiadosti: písomne na adresu Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP č. 33, Bratislava, PSČ 813 31 alebo osobne v podateľni Ministerstva kultúry SR, Nám. SNP č. 33, Bratislava alebo elektronicky na emailovú adresu: ou@culture.gov.sk.

Pri zasielaní súborov v prílohe e-mailu je potrebné dodržiavať nasledujúce štandardy v súlade s výnosom o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy:

1. pre textové súbory – formát Rich Text Format (.rtf), Hypertext Markup Language (.html, .htm) podľa World Wide Web Consortium (W3C), Portable Document Format (.pdf) minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 1.5, Open Document Format (.odt) vo verzii 1.0, Text Format (.txt) v kódovaní UTF-8

2. pre grafické súbory – formát Graphics Interchange Format (.gif), Portable Network Graphics (.png), Joint Photographic Experts Group (.jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .jfi, .jif), Tagged Image File Format (.tif, .tiff),gif, jpg, png, tif

3. pre kompresiu súborov – formát ZIP (.zip) vo verzii 2.0 alebo samorozbaľovací ZIP vo verzii 2.0, TAR (.tar), GZIP (.gz), TAR kombinovaný s GZIP (.tgz, .tar.gz)

Zasielané súbory v prílohe musia byť maximálne do 8 MB. Po doručení Vášho e-mailu Vám bude zaslané potvrdenie o doručení e-mailu.

Na obálke a v žiadosti je potrebné uviesť číslo výberu: V 2016/20

Ďalšie informácie: na tel. č. 02/204 82 205