MK SR: odborný radca, kancelária štátneho tajomníka

 • Kdekoľvek

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie podľa § 22 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta v služobnom úrade Ministerstva kultúry Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, Námestie SNP č. 33:

Obsadzovaná funkcia: odborný radca – vedúci štátny zamestnanec – riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka

Stručný opis činností: Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v oblasti kompetencií štátneho tajomníka 2.

Organizačný útvar: kancelária štátneho tajomníka 2.

Druh štátnej služby: stála štátna služba.

Odbor štátnej služby: 1.02 Kancelária predstaviteľa štátnej moci.

Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie

Predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 zákona:

 1. občianstvo Slovenskej republiky, občianstvo iného členského štátu Európskej únie, občianstvo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občianstvo Švajčiarskej konfederácie,
 2. dosiahnutie veku 18 rokov,
 3. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 4. bezúhonnosť v zmysle § 19 ods. 3 zákona,
 5. kvalifikačný predpoklad vysokoškolského vzdelania prvého stupňa,
 6. ovládanie štátneho jazyka.

Ďalšie požiadavky potrebné na riadne vykonávanie štátnej služby podľa opisu činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta:

Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť kultúry, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, riadiace a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC, tvorivosť, komunikatívnosť, flexibilita.

Zoznam požadovaných dokladov a listín:

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 2. kópia diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak doklad nebol vydaný vysokou školou v Slovenskej republike, musí byť doložené vyjadrenie príslušného orgánu Slovenskej republiky o dosiahnutom stupni vzdelania podľa predpisov platných v Slovenskej republike),
 3. profesijný štruktúrovaný životopis,
 4. kópiu výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace,
 5. písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 6. písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 7. písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, občianstve iného členského štátu Európskej únie, občianstve štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občianstve Švajčiarskej konfederácie,
 8. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, v diplome, vo vysvedčení alebo v inom predloženom doklade alebo predloženej listine,
 9. písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov na účely výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Do výberového konania budú zaradení len tí uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby a zaslali v určenom termíne žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady a listiny služobnému úradu.

Uchádzač, ktorý zaslal žiadosť s požadovanými dokladmi a listinami elektronickými prostriedkami, je povinný najneskôr v deň konania výberového konania pred jeho uskutočnením doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a listinami služobnému úradu aj písomne.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania, požadovaných dokladov a listín: najneskôr do 28. októbra 2016. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, dátum podania v podateľni služobného úradu alebo dátum doručenia žiadosti elektronickými prostriedkami, pričom ak je žiadosť podaná elektronickými prostriedkami, musí byť služobnému úradu spolu s požadovanými dokladmi a listinami doručená aj písomne najneskôr v deň uskutočnenia výberového konania, a to pred začatím samotného výberového konania.

Miesto podania žiadosti: písomne na adresu Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP č. 33, Bratislava, PSČ 813 31 alebo osobne v podateľni Ministerstva kultúry SR, Nám. SNP č. 33, Bratislava alebo elektronicky na emailovú adresu: ou@culture.gov.sk.

Pri zasielaní súborov v prílohe e-mailu je potrebné dodržiavať nasledujúce štandardy v súlade s výnosom o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy:

 1. pre textové súbory – formát Rich Text Format (.rtf), Hypertext Markup Language (.html, .htm) podľa World Wide Web Consortium (W3C), Portable Document Format (.pdf) minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 1.5, Open Document Format (.odt) vo verzii 1.0, Text Format (.txt) v kódovaní UTF-8,
 2. pre grafické súbory – formát Graphics Interchange Format (.gif), Portable Network Graphics (.png), Joint Photographic Experts Group (.jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .jfi, .jif), Tagged Image File Format (.tif, .tiff),gif, jpg, png, tif
 3. pre kompresiu súborov – formát ZIP (.zip) vo verzii 2.0 alebo samorozbaľovací ZIP vo verzii 2.0, TAR (.tar), GZIP (.gz), TAR kombinovaný s GZIP (.tgz, .tar.gz)

Zasielané súbory v prílohe musia byť maximálne do 8 MB.

Po doručení Vášho e-mailu Vám bude zaslané potvrdenie o doručení e-mailu.

Na obálke a v žiadosti je potrebné uviesť číslo výberového konania: VK 2016/11

Ďalšie informácie: na tel. č. 02/204 82 205