MPaRV SR – Generálny štátny radca – generálny riaditeľ sekcie – Sekcia poľnohospodárstva

  • Kdekoľvek

Druh štátnej služby: stála štátna služba
Obsadzovaná funkcia: generálny štátny radca – vedúci zamestnanec, generálny riaditeľ sekcie
Odbor štátnej služby: 2.10 Pôdohospodárstvo
Organizačný útvar: Sekcia poľnohospodárstva
Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest: 1

Hlavné úlohy:

Tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva v oblasti poľnohospodárstva. Tvorba zásadných prierezových zákonov a legislatívnych opatrení na úrovni ministerstva v danej oblasti. Tvorba stratégie a štátnej politiky v oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky v SR za časť spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov s rastlinnými a živočíšnymi komoditami. Tvorba stratégie a rámcových pozícií SR za danú oblasť pre rozhodovacie procesy Európskej únie, OECD, EFSA, FAO, OIV, UPOV, EPPO, ISTA a OIE.
Koordinovanie medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva, vrátane čerpania prostriedkov európskych spoločenstiev. Účasť na rozhodovacích procesoch v oblasti prípravy legislatívy SR a EÚ.. Koordinuje a zodpovedá za metodické riadenie činnosti Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Závodisko, š. p., Národný žrebčín „Topolčianky“ š. p., Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p., Hydromeliorácie, š. p., Plemenárska inšpekcia SR Nitra, Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Štátny veterinárny a potravinový ústav, Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.
Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť:
– pri tvorbe zákonov a vykonávacích predpisov v oblasti poľnohospodárstva,
– pri tvorbe súhrnných materiálov a podkladov za danú oblasť pre tvorbu pozícií SR pred medzinárodnými inštitúciami,
– spolupráca pri príprave stratégie a riadenia v rámci PRV, a OP RH SR,
– v oblasti poľnohospodárskej výroby a potravín vo vzťahu s profesnými odbornými zväzmi a združeniami.
– v oblasti účelových úloh v danej oblasti Plnenie úloh podľa pokynu ministra.
V zmysle Interného pokynu na zabezpečenie rozpočtového a plánovacieho procesu na MPRV SR č. 3335/2011-330 zodpovedá za monitorovanie a hodnotenie programovej štruktúry MPRV SR za sekciu poľnohospodárstva.
Koordinuje a riadi základné smery v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby. Koordinuje a navrhuje nástroje regulácie trhu, vrátane ochranných opatrení. Zodpovedá za stratégiu a plnenie cieľov agrárnej politiky ako aj politiky bezpečnosti potravín. Koordinuje spoluprácu útvarov ministerstva a usmerňuje ich činnosť v problematike spadajúcej do výlučnej kompetencie sekcie poľnohospodárstva. Zabezpečuje implementáciu SOP, PRV a OP RH SR, stanoviská k projektom VTP, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, harmonizácia legislatívnych predpisov s predpismi EÚ, FAO, WHO.

Dátum podania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi do 01. 08. 2016. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania e-mailom kontaktnej osobe.

S označením na obálke a v žiadosti:
VK č. 2016/23

Na adresu:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
osobný úrad
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

alebo
e-mailom kontaktnej osobe: zuzana.kotova@land.gov.sk (pri zaslaní e-mailom je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi služobnému úradu aj písomne najneskôr v deň uskutočnenia výberového konania).Zoznam požadovaných dokladov

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
  • kópia vysvedčenia alebo diplomu
  • kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka
  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
  • profesijný štruktúrovaný životopis
  • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, diplome a v životopise
  • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby