MPaRV SR: Hlavný štátny radca – Odbor pozemkový (Ref. č.: 2016/8)

  • Kdekoľvek

Miesto práce:    Dobrovičova 12, Bratislava
Druh štátnej služby: stála štátna služba

Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca
Odbor štátnej služby: 2.03 Geodézia, kartografia a kataster
Organizačný útvar: Odbor pozemkový
Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest: 1

Hlavné úlohy:

Koncepčná a koordinačná činnosť na úrovni ministerstva v oblasti usporadúvania pozemkového vlastníctva. Tvorba zákonov vo vymedzenom úseku na úrovni ministerstva.
Tvorba stratégie a štátnej politiky pozemkových úprav a usporadúvania pozemkového vlastníctva na celoštátnej úrovni. Koncepčná a koordinačná činnosť, tvorba zásadných prierezových zákonov a legislatívnych opatrení v oblasti pozemkových úprav a usporadúvaní pozemkového vlastníctva na celoštátnej úrovni. Koordinácia medzištátneho systému pozemkových úprav a usporadúvania pozemkového vlastníctva s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy geodézie, kartografie a katastra a rozvoja vidieka s dôsledkami za rozhodnutia s medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva, vrátane čerpania prostriedkov európskych spoločenstiev. Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy v oblasti pozemkových úprav. Predbežná a priebežná finančná kontrola čerpania finančných prostriedkov, vrátane čerpania prostriedkov európskych spoločenstiev. Sledovanie rozpočtových výdavkov v rámci programovej štruktúry kapitoly.

Ponúkaný plat (brutto): podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe …
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Informácie o výberovom konaní
Dátum podania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi: do 25. 2. 2016. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania e-mailom kontaktnej osobe.
S označením na obálke a v žiadosti: výber č. 2016/8
Na adresu:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
osobný úrad
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

alebo e-mailom kontaktnej osobe: andrej.dudac@land.gov.sk (pri zaslaní e-mailom je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi služobnému úradu aj písomne najneskôr v deň uskutočnenia výberu).

Zoznam požadovaných dokladov

–        písomná žiadosť o zaradenie do výberu
–        kópia vysvedčenia alebo diplomu
–        výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
–        profesijný štruktúrovaný životopis
–        čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, diplome a v životopise
–        čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie:
–    vysokoškolské II. stupňa
–    Vzdelanie v odbore: vítaný odbor – technický, právny, geodézia, kartografia, kataster

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
–    ovládanie práce s PC