MPaRV SR – Hlavný štátny radca – Odbor štátnej správy lesného hospodárstva

  • Kdekoľvek

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca

Odbor štátnej služby: 2.10 Pôdohospodárstvo

Organizačný útvar: Odbor štátnej správy lesného hospodárstva

Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest: 1

Hlavné úlohy:
Tvorba stratégie a štátnej lesníckej politiky na úrovni ministerstva a jej zosúladenie s princípmi krajín EÚ. Tvorba zákonov a legislatívnych opatrení na úrovni ministerstva. Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej správy lesného hospodárstva
– tvorba stratégie a štátnej lesníckej politiky, koncepcií a programov rozvoja lesníctva v rozsahu pôsobnosti odboru s prihliadnutím na podmienky vyplývajúce z členstva v EÚ a medzinárodné záväzky SR,
– návrh a tvorba zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev a prinavracania vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom,
– riadenie a kontrolu výkonu štátnej správy lesného hospodárstva, produkcie lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzania na trh a pozemkových spoločenstiev,
– usmerňovanie výkonu štátnej správy vykonávanú okresnými úradmi v sídlach krajov, okresnými úradmi a vojenským lesným úradom na úseku štátnej správy lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu a pozemkových spoločenstiev,
– usmerňovanie a kontrola procesu prinavracania vlastníckych a užívacích práv k lesným nehnuteľnostiam,
– usmerňovanie a gestorstvo za vypracovanie analýz, prognóz a strategických materiálov v oblasti pôsobnosti odboru,
– koordinácia činností a rozhodovanie podľa správneho poriadku o podaniach týkajúcich sa lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu a pozemkových spoločenstiev,
– organizácia vypracovávania príslušných častí správ, informácií a prehľadov o stave a vývoji lesného hospodárstva
– organizácia činnosti odboru v súlade s organizačným poriadkom ministerstva,
– rozhodovanie v prvostupňových konaniach a v konaniach o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch podľa správneho poriadku,
– koordinácia a spoluprácu ministerstva s neštátnym sektorom v lesnom hospodárstve, najmä spolupráca so združeniami neštátnych vlastníkov lesov,
– poradenská činnosť pre vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesov, odborných lesných hospodárov a osoby s odbornou spôsobilosťou na vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy v oblastiach pôsobnosti odboru,
– príprava podkladov na vydanie opatrení na odvrátenie a odstránenie škôd na lesných pozemkoch, opatrení na ochranu lesa a rozhodnutí súvisiacich s využívaním lesov verejnosťou ak ich rozsah presahuje územnú pôsobnosť okresných úradov v sídlach krajov podľa zákona o lesoch,
– metodické riadenie činností súvisiacich s monitoringom zdravotného stavu lesov, koordináciu protipožiarnych opatrení,
– vydanie súhlasov vo veci vyňatia lesných pozemkov vo vlastníctve štátu z plnenia funkcií lesov,
– usmerňovanie a koordinácia otázok z oblasti životného prostredia týkajúcich sa lesov na národnej a medzinárodnej úrovni,
– zabezpečovanie úloh ministerstva súvisiacich s odbornými spôsobilosťami v lesnom hospodárstve,
– poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a spolupráca na úseku masmediálnej činnosti a styku s verejnosťou v rozsahu pôsobnosti odboru,
– koordinácia spolupráce odboru s ostatnými odbormi a útvarmi ministerstva

Ponúkaný plat (brutto): podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Dátum podania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi do 05. 08. 2016. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania e-mailom kontaktnej osobe.

S označením na obálke a v žiadosti:
výber č. 2016/26

Na adresu:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
osobný úrad
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

alebo

e-mailom kontaktnej osobe: zuzana.kotova@land.gov.sk (pri zaslaní e-mailom je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi služobnému úradu aj písomne najneskôr v deň uskutočnenia výberového konania). Zoznam požadovaných dokladov

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
  • kópia vysvedčenia alebo diplomu
  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
  • profesijný štruktúrovaný životopis
  • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, diplome a v životopise
  • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby

Požiadavky na zamestnanca:

  • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
  • ovládanie práce s počítačom
  • osobitný kvalifikačný predpoklad podľa zákona o lesoch v znení neskorších predpisov