MPaRV SR – Hlavný štátny radca – vedúci zamestnanec – Odbor riadenia a kontroly technickej pomoci PRV

  • Kdekoľvek

Miesto práce: Dobrovičova 12, Bratislava

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca – vedúci zamestnanec – riaditeľ odboru

Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev

Organizačný útvar: Odbor riadenia a kontroly technickej pomoci Programu rozvoja vidieka

Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest: 1

Hlavné úlohy:

Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ústredného orgánu štátnej správy, vrátane čerpania prostriedkov Európskych spoločenstiev. (EPFRV)
Koordinácia, riadenie a kontrola aktivít financovaných z TP PRV SR 2014-2020 z pozície riadiaceho orgánu pre TP PRV SR 2014 – 2020.
– dohliada nad priebežným zabezpečovaním registratúry a následnej archivácie dokumentácie v súlade s Registratúrnym poriadkom, legislatívou EÚ a národnou legislatívou,
– zodpovedá za vypracovanie návrhu dlhodobého a krátkodobého plánu čerpania prostriedkov TP PRV 2014-2020,
– zodpovedá za vypracovanie riadiacej a metodickej dokumentácie,
– zodpovedá za regulárnosť konania o žiadosti týkajúcej sa TP PRV SR 2014-2020,
– schvaľuje závery administratívnych kontrol a kontrol na mieste vo vzťahu k TP PRV SR 2014-2020,
– zodpovedá za predkladanie na schválenie žiadostí o platbu vo vzťahu k TP PRV SR 2014-2020,
– zodpovedá za vypracovanie informácie a vyhodnotenia na úrovni TP PRV SR 2014-2020,
– zodpovedá za usmerňovanie budúcich žiadateľov o NFP vo veciach TP PRV SR 2014-2020,
– zodpovedá za vypracovanie návrhu vyzvania na predloženie žiadostí o NFP týkajúceho sa TP PRV SR 2014-2020,
– zodpovedá za predloženie písomného vyzvania oprávneným žiadateľom na predloženie žiadostí o NFP týkajúci sa TP PRV SR 2014-2020,
– zodpovedá za usmerňovanie oprávneného žiadateľa pri príprave žiadostí o NFP o poskytnutie TP PRV SR 2014-2020,
– zodpovedá za definovanie predmetu zákazky, navrhuje podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk, v ktorej pôsobnosti je predmet zákazky,
– schvaľuje pracovné cesty zamestnancom.
– vypracúva stanoviská k materiálom predkladaným v rámci medzirezortného pripomienkového konania,
– dohliada nad priebežným plnením uznesení vlády SR patriacich do vecnej pôsobnosti odboru,
– zabezpečuje spracovanie podaní v rámci zákona o slobodnom prístupe k informáciám v lehotách a v rozsahu stanovenom zákonom

Ponúkaný plat (brutto): podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe

Dátum podania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi: do 01. 08. 2016. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania e-mailom kontaktnej osobe: zuzana.kotova@land.gov.sk

S označením na obálke a v žiadosti: VK č. 2016/24

Na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

osobný úrad

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

ALEBO

e-mailom kontaktnej osobe: zuzana.kotova@land.gov.sk (pri zaslaní e-mailom je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi služobnému úradu aj písomne najneskôr v deň uskutočnenia výberu).

  • Zoznam požadovaných dokladov
  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
  • kópia vysvedčenia alebo diplomu
  • kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka
  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
  • profesijný štruktúrovaný životopis
  • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, diplome a v životopise
  • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby