MPaRV SR: Hlavný štátny radca, Odbor riadenia programov regionálneho rozvoja

  • Kdekoľvek

Hlavný štátny radca – vedúci zamestnanec – riaditeľ Odboru riadenia programov regionálneho rozvoja (Ref. č.: 2016/44)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Informácie o pracovnom mieste

Služobný úrad
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca – vedúci zamestnanec – riaditeľ odboru

Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych
spoločenstiev

Organizačný útvar: Odbor riadenia programov regionálneho rozvoja

Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest: 1

Hlavné úlohy:
Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému a určovanie zásad alebo postupov čerpania prostriedkov Európskych spoločenstiev na úrovni ministerstva.
Vykonáva činnosti podieľaním sa na príprave a implementácii v rámci Riadiaceho orgánu pre programy regionálneho rozvoja (RO), ako riaditeľ odboru zabezpečuje hlavné činnosti v súlade s Manuálom procedúr RO, činnosťami vymedzenými pre odbor Organizačným poriadkom a ďalšími aktmi MPRV SR a v zmysle metodiky CKO v platnom znení a to najmä:
• rozpracováva koncepčné a strategické materiály vo vymedzenej oblasti v súvislosti s prijímaním pomoci z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci projektov regionálneho rozvoja v rozsahu zodpovednosti a právomoci odboru,
• riadi, metodicky usmerňuje a kontroluje činnosť odboru a jeho zamestnancov,
• zodpovedá za riadny výkon činností odboru, vedenie agendy a organizáciu práce,
• zodpovedá za koordináciu, kontrolu a výkon funkcií vyplývajúcich z pracovných náplní zamestnancov odboru,
• zabezpečuje prípravu a aktualizáciu strategickej dokumentácie (operačný program a pod.),
• zabezpečuje prípravu a výkon činností v súvislosti s vyhlasovaním:
– schém štátnej pomoci,
– schém de minimis,
– výziev na predkladanie projektových zámerov,
– výziev na predkladanie ŽoNFP,
• zabezpečuje v súvislosti s implementáciou programov regionálneho rozvoja riadenie a aktualizáciu finančných plánov,
• zabezpečuje za finančné výkazníctvo programov a vypracovanie odhadov očakávaných výdavkov,
• zabezpečuje pripomienkovanie návrhy relevantných legislatívnych a nelegislatívnych aktov a dokumentov súvisiacich s riadením a implementáciou programov regionálneho rozvoja,
• zabezpečuje v kooperácii z odbornými útvarmi sekcie prípravu a aktualizáciu internej dokumentácie (manuál procedúr, metodické pokyny, usmernenia, výklady, stanoviská a pod.),
• zabezpečuje v kooperácii z odbornými útvarmi sekcie prípravu a aktualizáciu externej dokumentácie (príručka pre žiadateľa, príručka pre hodnotiteľa, príručka pre prijímateľa, usmernenia RO a pod.),
• zabezpečuje prípravu a aktualizáciu metodické usmernenia a stanoviská súvisiace s implementáciou projektov EŠIF,
• zabezpečuje pripomienkovanie návrhy relevantných legislatívnych a nelegislatívnych aktov a dokumentov súvisiacich s riadením a implementáciou programov regionálneho rozvoja,
• v rozsahu pôsobnosti riaditeľa odboru vykonáva schvaľovanie vykonanej finančnej kontroly,
• vykonáva a kontroluje archiváciu príslušnej dokumentácie v predpísanom časovom období,
• vykonáva vo svojej pozícii a kontroluje evidenciu/aktualizáciu a sledovanie/vyhodnocovanie údajov zadávaných do IS ITMS2014+, IROPWEM a ďalších informačných systémov v súvislosti s výkonom činností,
Participuje:
• na vypracovaní materiálov vo vymedzenej oblasti v súvislosti s prijímaním pomoci z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci programov regionálneho rozvoja,
• na zabezpečovaní koordinácie činností a spolupráci predovšetkým s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície, Úradom vlády Slovenskej republiky, Ministerstvom financií Slovenskej republiky ako aj s ostatnými orgánmi štátnej a verejnej správy a inštitúciami EÚ,
• na realizácii úloh sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV SR v súlade s príslušnými internými riadiacimi aktmi MPRV SR, legislatívou a aktmi SR a Európskej únie, delegovanými aktmi, implementačnými aktmi, systémami, metodikami a usmerneniami Centrálneho koordinačného orgánu, Certifikačného orgánu a Orgánu auditu, PJ a pod.,
• rozpracúvaní a plnení úloh vlády SR a ministerstva spracúva čiastkové stanoviská k návrhom materiálov iných ústredných orgánov štátnej správy,
• na poskytovaní súčinnosti a príprave podkladov odborným útvarom MPRV SR za účelom koordinácie výkonu auditov, kontrol, certifikačných overovaní ako aj pri zabezpečení kooperácie so správnymi orgánmi, OČTK a súdnymi orgánmi v SR.
Vykonáva:
• vedenie podrobnej dokumentácie a výkazníctva o svojej činnosti,
• činnosti v súlade so zákonom č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Ponúkaný plat (brutto)
podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe …
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Informácie o výberovom konaní
Dátum podania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi do 10.10.2016. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania e-mailom kontaktnej osobe.

S označením na obálke a v žiadosti:
VK č. 2016/44

Na adresu:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
osobný úrad
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

alebo e-mailom kontaktnej osobe: miroslav.rafaj@land.gov.sk (pri zaslaní e-mailom je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi služobnému úradu aj písomne najneskôr v deň uskutočnenia výberového konania).

Zoznam požadovaných dokladov
  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
  • kópia vysvedčenia alebo diplomu
  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
  • profesijný štruktúrovaný životopis
  • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, diplome a v životopise
  • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie
vysokoškolské II. stupňa
Osobnostné predpoklady a zručnosti
ovládanie práce s PC, zodpovednosť, komunikatívnosť, tímová práca

Inzerujúca spoločnosť

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti
Štátna správa, verejná správa a samospráva
Adresa
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Rafaj
Tel.: 02/59266295
E-mail: miroslav.rafaj@land.gov.sk