MPaRV SR – Štátny radca – Odbor metodiky a koordinácie programov cezhraničnej spolupráce

 • Kdekoľvek

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Obsadzovaná funkcia: štátny radca

Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev

Organizačný útvar: Odbor metodiky a koordinácie programov cezhraničnej spolupráce

Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest: 1

Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho subsystému súvisiaceho s čerpaním prostriedkov Európskej únie s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva.
– vykonáva úlohy Riadiaceho orgánu pre programy cezhraničnej spolupráce v súlade s legislatívou SR a EÚ,
– zodpovedá za riadenie a koordináciu subjektov na národnej a regionálnej úrovni v rámci programov cezhraničnej spolupráce,
– vypracováva schémy štátnej pomoci, schémy de minimis a v tejto oblasti spolupracuje s Protimonopolným úradom SR,
– vypracováva pravidlá oprávnenosti výdavkov pre jednotlivé programy spolupráce pre príslušný program spolupráce ako celku, ktoré sú schvaľované v spoločnom monitorovacom výbore pre príslušný program,
– vypracováva postup na overenie činností správcu fondu mikroprojektov,
– vypracováva a spravuje podrobný finančný plán, vrátane návrhov na realokáciu v rámci programu,
– vypracováva návrh na zmenu finančného plánu pri uplatnení výkonnostnej rezervy,
– vypracováva odhady očakávaných výdavkov,
– sleduje plán čerpania rozpočtu jednotlivých programov spolupráce podľa prioritných osí, tematických cieľov a projektov,
– vypracováva vyhlásenie riadiaceho orgánu o vierohodnosti a ročného súhrnu konečných audítorských správ a výsledkov uskutočnených kontrol,
– zabezpečuje podklady pre výkon kontrol a auditov vrátane spracovania odpočtov k zisteniam a odporúčaniam vládnych auditov, kontrol Najvyššieho kontrolného úradu SR, audítorských misií Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
– zabezpečuje súčinnosť pri výkone auditov a kontrol,
– pripravuje dokumentáciu k auditom a kontrolám,
– vyjadruje sa k zisteniam a odporúčaniam pri auditoch a kontrolách,
– vypracováva návrhy opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku k všetkým kontrolám a auditom, ktoré boli vykonané auditujúcimi a inými kontrolnými orgánmi,
– zodpovedá za odpočty plnenia návrhov opatrení a ich predkladanie orgánu auditu a iným kontrolným orgánom,
– ak je to relevantné vypracováva návrh akčného plánu k nedostatkom identifikovaných auditom Európskej komisie, Európskeho dvora audítorov; zabezpečuje pravidelné sledovanie stavu plnenia akčného plánu a predkladá informáciu certifikačnému orgánu a orgánu auditu,
– pravidelne analyzuje opakovanosť a závažnosť zistení, navrhuje zlepšenia na odstránenie opakovania chýb v rámci riadiaceho a kontrolného systému programov cezhraničnej spolupráce a predkladá ich na schválenie,
– pri plnení úloh aktívne spolupracuje najmä s orgánom auditu, inými kontrolnými orgánmi a certifikačným orgánom,
– spolupracuje s vecne príslušnými útvarmi ministerstva pri spracovaní odpočtov k zisteniam a odporúčaniam vládnych auditov, kontrol Najvyššieho kontrolného úradu SR, audítorských misií Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
– poskytuje súčinnosť príslušným subjektom pri výkone externých kontrolných akcií, najmä vládnych auditov a certifikačných overovaní,
– podáva odborné stanoviská v zmysle vecnej príslušnosti odboru,
– vypracováva analýzy, usmernenia a odporúčania v pôsobnosti sekcie,
– vykonáva činnosti vyplývajúce s ukončovaním programového obdobia 2007 – 2013 pre program cezhraničnej spolupráce SR-ČR, program cezhraničnej spolupráce SR-Rakúsko, program cezhraničnej spolupráce Maďarsko-SR, program cezhraničnej spolupráce Poľsko-SR a program ENPI.
– rozpracúva a plní úlohy vlády SR a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
– spracúva stanoviská k návrhom materiálov iných ústredných orgánov štátnej správy,
– spolupracuje s Centrálnym koordinačným orgánom, Certifikačným orgánom a ďalšími subjektmi zapojenými do riadenia a implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, Systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov, v rozsahu činností odboru,
– vedie podrobnú dokumentáciu o svojej činnosti,
– zabezpečuje úlohy v zmysle zákona č. 400/2009 o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
– zabezpečuje zastupiteľnosť zamestnancov v rámci odboru

Ponúkaný plat (brutto): podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Dátum podania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi do 04. 08. 2016. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania e-mailom kontaktnej osobe.

S označením na obálke a v žiadosti:
výber č. 2016/25

Na adresu:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
osobný úrad
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

alebo

e-mailom kontaktnej osobe: zuzana.kotova@land.gov.sk (pri zaslaní e-mailom je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi služobnému úradu aj písomne najneskôr v deň uskutočnenia výberu)Zoznam požadovaných dokladov

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu
 • kópia vysvedčenia alebo diplomu
 • kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, diplome a v životopise
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby

Požiadavky na zamestnanca:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)
 • ovládanie práce s počítačom – program Word, Excel, elektronická pošta
 • ovládanie práce IS ITMS, kurzy a školenia v oblasti štrukturálnych fondov a EŠIF